Rekrytering Redovisningsekonom

Vindex jobbar med rekrytering av redovisningsekonomer, redovisningsansvariga och andra personer inom redovisningsfunktionen. Just redovisningsområdet är vår huvudsakliga specialisering och majoriteten av de tillsättningar vi gör består av redovisningsekonomer relativt andra roller.Varje dag intervjuar vi flertalet redovisningsekonomer vilket medfört att vi fått en hög kompetens inom det rekryteringsområdet. De rekryterare som jobbar på Vindex har själva praktisk erfarenhet av redovisning men även lång erfarenhet inom rekryteraryrket. Vi arbetar med alla typer av bolag och söker rätt kandidat med rätt kompetenser till varje unikt kundbehov.

Vindex arbetar med att rekrytera redovisningsekonomer, redovisningsansvariga och andra personer inom redovisningsfunktionen. Varje dag intervjuar vi flertalet redovisningsekonomer vilket medfört att vi fått en hög kompetens inom det rekryteringsområdet. Just redovisning har blivit vår huvudsakliga specialisering och vi har ständigt flera rekryteringsprocesser av redovisningsroller igång.

Let us handle your next search!

  För att lyckas i rollen som Redovisningsekonom krävs att du är ansvarsfull, noggrann och van vid förändringar. Med din breda och djupgående kompetens inom redovisning kan du bidra till att förändra och effektivisera processer och rutiner. Rollen kräver att du i största mån kan vara självgående och hantera redovisningen från ax till limpa. Du har ett skarpt öga och tycker om att jobba med siffror samtidigt som du besitter kunskap om den rådande lagstiftningen för att stödja ledningen i att fatta rätt beslut rörande den ekonomiska ställningen. Rapporteringen sker vanligtvis till Ekonomichef/CFO som har det övergripande ansvaret för redovisningen i sin helhet.

  Redovisningsavdelningen beskrivs i de flesta sammanhang som navet i en ekonomiavdelning och är varierande beroende på storlek på bolag samt inom vilken bransch bolaget är verksamma i. Dessa faktorer ger effekt i din roll som Redovisningsekonom. Kliver du in i ett mindre bolag har du ofta ett mer omfattande ansvar för ekonomiavdelningen. Större bolag och koncerner har oftast en redovisningsavdelning med fler anställda. Redovisningsfunktionen här är ofta uppdelad och medför att du i rollen som Redovisningsekonom oftast ingår i ett team och arbetsuppgifterna är på en mer detaljerad nivå.

  Framöver vill vi fortsätta vara en god partner för våra kunder och bibehålla den långsiktiga relationen. Vi jobbar ständigt med att ha kvar en ledande position på marknaden vid tillsättningar av personer inom redovisning.

  Etablera gärna en kontakt med oss om du har kompletterande frågor alternativt vill ha ett offertförslag. Läs annars mer längre ner.

  Det finns många anledningar till varför ett rekryteringsbehov kan uppstå. Vi ser tydligt att marknaden i dagsläget är mycket rörlig och kandidater har större benägenhet att byta jobb oftare. Det kan även vara andra skäl till ett behov uppstår vilket skulle kunna vara pension eller att bolaget växer och helt enkelt behöver fler på ekonomiavdelningen.

  Att rekryteringsbehov oftare uppstår idag betyder att verksamheter i högre grad behöver lägga pengar och tid på sina rekryteringsprocesser, vilket i sin tur kräver mycket resurser. Då Vindex har gedigen erfarenhet av tillsättningar av Redovisningsekonomer och har blivit specialister på på just dessa, har vi kunnat bistå med mycket hjälp till våra kunder i de rekryteringsprocesserna. Tack vare att vi har en stark kännedom inom området kan vi snabbt och träffsäkert ta fram rätt kandidat till våra kunder. Under en rekryteringsprocess värderar rätt kompetens högt men person måste även passa väl in i gruppen. På så sätt skiljer sig konsulttillsättningar från renodlade rekryteringar. Vi tar hänsyn till hur arbetsplatsen ser ut med tanke på kultur och miljö samt vad kunden har för önskemål och utifrån det gör vi vårt urval för att hitta rätt kompetens och personlighet. I slutprocessen görs även bakgrundskontroll på samtliga slutkandidater.

  Ibland kan också långsiktiga behov uppstå med väldigt kort varsel. För att snabbt kunna hjälpa till vid en sådan situation behöver vi arbeta proaktivt när det kommer till att intervjua kandidater. Om det är mycket bråttom och man inte hinner invänta uppsägningstid erbjuder vi en lösning som kallas hyrrekrytering. Det betyder att vi lägger fram förslag på kandidater som är tillgängliga omgående och då kommer man initialt att gå som konsult under de första sex månaderna. Därefter får både kund och kandidat möjlighet att utvärdera den perioden och fatta ett beslut om fast anställning. På så sätt är hyrrekrytering ett uppskattat upplägg och man kan i praktiken säga att Vindex hanterar provanställningen.

  Som redovisningsekonom arbetar du med all slags bokföring inom ramen för huvudboken samt bokslutsrelaterade uppgifter för att tillhandahålla ett korrekt ekonomiskt resultat i rapporteringen. Det görs genom att löpande redovisa företagets in- och utbetalningar samt andra ekonomiska händelser inom bolaget som sedan sammanställs i månads- och årsbokslut. Vidare ingår även avstämningar av balanskonton, analys av resultat, moms- och skattedeklarationer samt se till att dessa betalas in i tid. Ansvaret för lön kan ingå i redovisningsekonomens arbete, men kan även ligga separat på löneadministratörer. Om så är fallet kan det ingå i redovisningsekonomens arbetsuppgifter att boka en lönefil som erhålls från löneadministrationen. Vid revisionen ska du även bistå revisorerna med allt underlag de behöver. En gång om året ska du även upprätta inkomstdeklaration och årsredovisning. 

  I större bolag förekommer det att man skiljer på redovisningsekonomer som arbetar löpande i huvudboken redovisningsansvariga som i tillägg till detta har ansvar för bokslutet. Det finns inte en tydlig uppdelning mellan dessa titlar utan de varierar mellan arbetsplatser och kan överlappa med varandra. 

  Många gånger ingår även uppgiften att förbättra redovisningsprocessen för att effektivisera arbetet. 

  Ibland deltar redovisningsekonomen i prognos- och budgetarbetet och gör bedömningar av intäkter och utgifter för en viss framtida tidsperiod, men detta kan även ligga separat i ansvar för Business Controlling.

  Du kan antingen arbeta direkt på ett bolag med dess redovisning men också på en redovisningsbyrå, då hanterar du ofta flera mindre bolags redovisning och då kallas du ofta redovisningskonsult.

  Arbetsuppgifter som innefattas av ansvaret:

  • Bokningar i huvudbok, löpande redovisning och specialbokningar
  • Rapportering av avvikelser
  • Avstämning av moms
  • Balansavstämningar
  • Förberedande av rapporter till ledning (kan ligga på redovisningansvarig eller financial control, titlar varierar och överlappar)
  • Avstämning av interna mellanhavanden
  • Inkomstdeklaration
  • Upprätta månads- och årsbokslut samt årsredovisning med notapparat (kan ligga på redovisningsansvarig)
  • Budget och prognos (kan ligga inom Controlling)
  • Hantering av utlägg/kvitton, attestrunda och bokföring (kan ligga på ekonomiassistent)
  • Periodisering

  I mindre bolag, där det inte finns någon anställd ekonomiassistent, är det vanligt att även uppgifter inom reskontran förekommer.

  Redovisningsavdelningen och dess utformning

  En redovisningsavdelning har en väldigt central del i ekonomiavdelningen på både större, mellan och mindre bolag. Ofta sitter man som ensam ansvarig för hela ekonomin på mindre bolag och titeln brukar då vara Ekonomiansvarig. Är det ett lite större bolag, så kallat mellanstort bolag, är det vanligtvis fler anställda på ekonomiavdelningen t.ex. redovisningsekonomer eller ekonomiassistenter samt en Ekonomichef.

  När det kommer till större bolag och koncerner består redovisningsavdelningen i regel av flertalet anställda och kräver därför mer struktur. Arbetsuppgifterna delas upp på detaljnivå och det finns ofta två olika grupper som hanterar kund- respektive leverantörsreskontra. De hanterar då endast fakturering till leverantörer och kunder och brukar kallas Ekonomiassistent. Om man ser till steget över dessa så hittar vi Redovisningsekonomerna. De ansvarar för den löpande redovisningen och där kan ansvaret se lite olika ut beroende på bolag. Antingen har man helhetsansvar från ax till limpa för redovisningen i ett bolag eller så delar man upp ansvaret på alla redovisningsekonomer som jobbar på ekonomiavdelningen.

  Ofta sker rapporteringen till en Ekonomichef/CFO eller en Redovisningschef som har det övergripande ansvaret för alla anställda på redovisningsavdelningen. De riktigt stora bolagen har både en Redovisningschef och en Ekonomichef/CFO där den sistnämnda arbetar mer strategiskt och har överlåtit de operativa arbetsuppgifterna till de övriga på avdelningen.

  Kompetenser och egenskaper

  För att lyckas i rollen som Redovisningsekonom bör du vara välorganiserad, ansvarsfull och kunna se helheten i redovisningsprocessen men även detaljer. Det krävs också att en redovisningsekonom har djupa och breda kunskaper inom redovisning och rådande lagar. Detta för att organisationens ledning ska få korrekt information om den ekonomiska situationen och på så vis kunna fatta beslut baserat på det. Man behöver även vara handlingskraftig och tänka kritiskt och det är något vi tittar på nr vi bedömer och intervjuar kandidater.

  Systemvana av olika ekonomisystem

  Det finns flertalet olika ekonomisystem som förekommer på företag och vilket man väljer beror ofta på bolagets storlek. De som kunder mest efterfrågar och som är bland de vanligaste är Visma, Navision, SAP och Agresso. Även Raindance är ett system där många kunder kräver förkunskaper. Alla system har ju samma ändamål men de skiljer sig trots allt åt på olika sätt och oftast när det kommer till kapacitet, hur det fungerar och rapportsystem. I de flesta roller som redovisningsekonom krävs goda Excel-kunskaper för att kunna hantera och bearbeta siffror och annan rådata i systemet. Det är ofta en fördel att ha en bred systemerfarenhet för att snabbt kunna komma in i en ny roll.

  Branscherfarenhet

  I många rekryteringsprocesser väger branscherfarenhet tungt. Olika organisationer och branscher kräver olika grader av komplexitet när det kommer till redovisningen. Det finns även skillnader när det kommer till mindre svenska bolag kontra större internationella bolag och exempel på detta kan vara regelverk samt uppfattning om hur man tolkar siffrorna.

  Kulturen kan variera stort mellan branscher vilket innebär att även den interna kommunikationen ser olika ut. Specifik branscherfarenhet kan därigenom vara till fördel och i vissa fall avgörande för att kunna hantera specifika situationer. För att lösa problem på ett proaktivt sätt och underlätta det vardagliga arbetet är det ofta bra att att ha erfarenhet av och en förståelse för både kulturen och branschen.

  Huvudsakligen är Vindex verksamma i Stockholm med omnejd (Södertälje & Uppsala) när det kommer till att rekrytera Redovisningsekonomer. Dock har vi vid vissa tillfällen också gjort tillsättningar i exempelvis Göteborg och Malmö, samt andra storstadsregioner. Dock är vi som starkast i Stockholmsområdet och det är även där vi främst har vårt breda kontaktnät av Redovisningsekonomer.

  Hur lönebilden ser ut för Redovisningsekonomer beror mycket på kompetens och erfarenhet. Vi ser generellt att det länge har varit en situation där utbudet är lågt i jämförelse med den höga efterfrågan och därför har lönenivåerna blivit nivån högre. Prisnivån har trissats upp för all typer av redovisare, från de mest juniora till de mest seniora. Det är självklart svårt att ange en specifik prisnivå i siffror eftersom det beror på vad kunden önskar för kandidatprofil. I allmänhet beror det på faktorer så som branscherfarenhet, ansvarsgrad, utbildning och kompentens. Tack vare ett stort antal tillsättningar av Redovisningsekonomer har vi mycket tillförlitlig statistik och agerar gärna bollplank kring detta för både kandidater och kunder.

  Vi är en av många aktörer på marknaden när det kommer till rekrytering av Redovisningsekonomer. Till följd av den här starka konkurrensen behöver vi arbeta hårt för att kunna upprätthålla ett kvalitativt arbete och vara bland de bästa. Målet vi har är att intervjua alla Redovisningsekonomer i Stockholm eftersom vi då har en mycket bra bild över vilka kandidater som skulle kunna passa när ett behov dyker upp, beroende på bland annat krav på erfarenhet, karaktär och lönenivå. Tack vare att vi är specialiserade på att tillsätta Redovisningsekonomer har vi fått en stark förståelse för hur rollen och dess arbetsuppgifter ser ut. Detta leder till framgångsrika rekryteringar.