Rekrytering Redovisningsekonom

Området redovisning är en huvudsaklig specialisering hos oss på Vindex. Med vår långa erfarenhet och mångåriga arbete med rekryteringar av Redovisningsekonomer anser vi att detta givit oss en god kunskap om marknadens behov inom detta segment. Vi har ett väletablerat nätverk med både kunder och kandidater som vi upprätthåller genom daglig kontakt och uppföljning inom området redovisning. Detta bidrar till att vi ligger i framkant och håller en uppdaterad databas för att kunna agera raskt och matcha rätt kandidater med våra kunder och deras behov.

Rekrytering Redovisningsekonom

För att lyckas i rollen som Redovisningsekonom krävs att du är ansvarsfull, noggrann och van vid förändringar. Med din breda och djupgående kompetens inom redovisning kan du bidra till att förändra och effektivisera processer och rutiner. Rollen kräver att du i största mån kan vara självgående och hantera redovisningen från ax till limpa. Du har ett skarpt öga och tycker om att jobba med siffror samtidigt som du besitter kunskap om den rådande lagstiftningen för att stödja ledningen i att fatta rätt beslut rörande den ekonomiska ställningen. Rapporteringen sker vanligtvis till Ekonomichef/CFO som har det övergripande ansvaret för redovisningen i sin helhet.

Redovisningsavdelningen beskrivs i de flesta sammanhang som navet i en ekonomiavdelning och är varierande beroende på storlek på bolag samt inom vilken bransch bolaget är verksamma i. Dessa faktorer ger effekt i din roll som Redovisningsekonom. Kliver du in i ett mindre bolag har du ofta ett mer omfattande ansvar för ekonomiavdelningen. Större bolag och koncerner har oftast en redovisningsavdelning med fler anställda. Redovisningsfunktionen här är ofta uppdelad och medför att du i rollen som Redovisningsekonom oftast ingår i ett team och arbetsuppgifterna är på en mer detaljerad nivå.

Framöver vill vi fortsätta vara en god partner för våra kunder och bibehålla den långsiktiga relationen. Vi jobbar ständigt med att ha kvar en ledande position på marknaden vid tillsättningar av personer inom redovisning.

Etablera gärna en kontakt med oss om du har kompletterande frågor alternativt vill ha ett offertförslag. Läs annars mer längre ner.

  Redovisningsekonom för långsiktig tjänst – rekrytering eller hyrrekrytering

  Att ett rekryteringsbehov uppstår varierar, men en tydlig trend är att marknaden numera är mycket mer rörlig och kandidater byter helt enkelt jobb med högre frekvens än tidigare. Andra anledningar kan bero på att personal slutar av andra anledningar, såsom pension, eller att en hög tillväxttakt resulterar i ett större behov av personal än tidigare. Detta medför att organisationer i mycket högre utsträckning tvingas lägga tid och resurser på att upprätta rekryteringsprocesser – ett arbete som tar mycket tid och resurser i anspråk. Vindex har mångårig erfarenhet av att hjälpa våra kunder när dessa behov uppstår och vår specialisering av Redovisningsekonomer har varit till stor hjälp när det gäller att matcha rätt och hitta långsiktiga lösningar. Vi har helt enkelt en mycket god kännedom om exakt dessa roller och kan därför med snabbhet och precision erbjuda vår expertis till våra kunder.

  Vid en rekrytering lägger vi stor vikt på rätt kompetens, samtidigt som att vi säkerställer att personen passar in i gruppen. Processen ser därmed lite annorlunda ut i jämförelse med hur processen ser ut vid konsulttillsättningar. Med utgångspunkt i vad kunden önskar och hur dess arbetsmiljö ser ut, screenar vi fram kandidater utifrån det specifika behovet och hittar rätt person med avseende på kompetens och personlighet. Processen är också annorlunda i det att samtliga slutkandidater testas både i personlighet och kompetens i syfte att kvalitetssäkra och på slutkandidater genomförs också en bakgrundskontroll. Vi genomför i samband med intervjuer av Redovisningsekonomer ett specialiserat framtaget kunskapstest inom redovisning, för att på så sätt kvalitetssäkra graden av kompetens.

  Vi är också medvetna om att även långsiktiga behov uppstår med mycket kort varsel och vi arbetar därför proaktivt med att intervjua så att vi är redo att lösa ett resursbehov redan när det uppstår. I vissa fall kan det vara så pass bråttom att få en person att man inte har tid att vänta på uppsägningstid och i dessa fall erbjuder vi en så kallad hyrköpslösning. Detta innebär att vi presenterar konsulter som är tillgängliga att starta omgående, men som kan tänka sig att på sikt bli anställda hos kunden. Hyrrekrytering är ett uppskattat upplägg bland både kunder och kandidater – båda parter får möjlighet att testa på hur det fungerar i det dagliga arbetet under en period och sedan därefter gemensamt ta ett beslut om fast anställning direkt hos kunden. I praktiken innebär detta att provanställningen ligger hos Vindex.

  Arbetsbeskrivning Redovisningsekonom

  En Redovisningsekonom har till syfte att arbeta med redovisningen av alla inbetalningar och utbetalningar och andra ekonomiska aktiviteter i företaget.

  Redovisningsprocessen

  Utöver den löpande redovisningen innebär jobbet som Redovisningsekonom arbete med uppgifter såsom in- och utbetalningar, upprättande av månads- och årsbokslut, avstämning av balanskonton, moms- och skattedeklarationer, årsredovisningar och inkomstdeklaration. Vidare ingår analys av resultatet av bokslutet för att söka förklaringar till eventuella avvikelser och lägga fram bokslutsrapport till företagsledningen. Det gäller även att vara revisorerna behjälplig vid revisionstillfällena. Kontakter med myndigheter såsom Skatteverket kan även förekomma.

  I arbetet kan det också ingå att utveckla redovisningsprocessen och utarbeta anvisningar för hur redovisningen ska göras. Ibland deltar Redovisningsekonomen i prognos- och budgetarbetet och gör bedömningar av intäkter och utgifter för en viss framtida tidsperiod.

  Redovisningsavdelningen och dess utformning

  Redovisningsavdelningen kan beskrivas som själva navet i ekonomiavdelningen och innehar en vital betydelse i små, mellanstora och stora bolag. På mindre bolag är det inte helt ovanligt att det är en ensam person som har hand om hela det ekonomiska ansvaret och denne person brukar i regel titulera sig Ekonomiansvarig. På mindre mellanstora bolag är det vanligt med flera anställda på ekonomiavdelningen, bestående av en Ekonomichef och en eller ett par anställda till som arbetar med titlar såsom Ekonomiassistent eller Redovisningsekonom.

  På större bolag och i koncerner består i regel redovisningsavdelningen av många fler anställda och hela funktionen är uppbyggd på ett mer boxat vis. Exempelvis finns det ofta en uppdelning ner på detaljnivå vad gäller fakturering; att ha en leverantörsreskontragrupp och en kundreskontragrupp är vanligt förekommande. Dessa grupper hanterar enbart processen kring fakturering till leverantörer respektive kunder. Personerna som arbetar på dessa avdelningar benämns vanligtvis med titeln Ekonomiassistent. Ett steg ovanför dessa funktioner hittar man ofta Redovisningsekonomerna, som arbetar med den löpande bokföringen och redovisningen. I vissa fall sker en ansvarsfördelning på bolag, dvs. att varje Redovisningsekonom har ett helhetsansvar för varje bolags redovisning, eller så arbetar man gemensamt och har en mer flytande ansvarsfördelning baserat på arbetsbörda.

  Rapportering sker i vanligtvis en Redovisningschef alternativ en Ekonomichef/CFO, som har ett övergripande ansvar för hela redovisningsavdelningen. I de största bolagen finns ofta en redovisningschef som i sin tur rapporterar till en Ekonomichef/CFO. På dessa bolag/koncerner innehar Ekonomichefen/CFO:n en mer strategisk roll och arbetar i regel inte på någon operativ nivå överhuvudtaget.

  Egenskaper och kompetens

  Som kompetent och duktig Redovisningsekonom krävs noggrannhet, att man är ansvarsfull, välorganiserad och kan se helheten i hela redovisningsprocessen. En Redovisningsekonom måste ha breda och djupa kunskaper i redovisning och rådande lagstiftning för att ledningen i organisationen ska få rätt information om den ekonomiska ställningen och därigenom fatta korrekta beslut i ekonomiska frågor. Även kritiskt tänkande och handlingskraftighet är viktigt när vi intervjuar och bedömer kandidater.

  Kompetens av olika ekonomisystem

  Det förekommer många olika ekonomisystem bland företagen, oftast beroende på företagets storlek vilket system som används. Bland de mest vanliga och de som företagen efterfrågar kunskaper i är SAP, Agresso, Navision eller Visma. Raindance är också ett system där vissa förkunskaper ibland krävs eller efterfrågas. Det som skiljer de olika systemen åt är oftast systemets kapacitet, rapportsystem och hur det fungerar i allmänhet men ändamålet är samma. Förutom själva ekonomisystemen krävs också ofta goda kunskaper i Excel för att bearbeta och komplettera ekonomisystemets rådata. För att lättare och snabbare komma in i processerna och uppdraget som konsult på ett företag är det till stor fördel med bred erfarenhet av olika ekonomisystem.

  Branscherfarenhet

  Branscherfarenhet kan i vissa situationer nästintill vara av vital betydelse. Detta gäller i synnerhet vid en konsulttillsättning med snabb uppstart. Olika typer av branscher och organisationer innebär helt klart olika grad av komplexitet. Vidare finns en stor skillnad i att ha arbetat i en större internationell organisation kontra ett mindre svenskt bolag, med vitt skilda uppfattningar och ibland skilda regelverk kring hur man tolkar och använder sifforna som beslutsunderlag.

  Det finns i stor mån en kulturell skillnad mellan olika branscher också, vilket får en betydelse i kommunikationen inom organisationen. Att ha en specifik branscherfarenhet kan därför vara till fördel för att kunna hantera sådana typer av situationer. En förståelse och erfarenhet för den branschspecifika kulturella aspekten kommer underlätta det löpande arbetet och i hög grad bidra till att proaktivt undvika problemfyllda situationer som annars lätt kan uppstå.

  Redovisningsekonomer i Stockholm

  Vi arbetar i huvudsak med Stockholm med omnejd (Uppsala & Södertälje) som marknad vad gäller att erbjuda tillgängliga Redovisningsekonomer, men vi har vid enstaka tillfällen gjort tillsättningar även i andra storstadsregioner såsom Malmö och Göteborg. Vårt breda nätverk av Redovisningsekonomer finns dock i Stockholm och det är där vi är som starkast, relativt sett.

  Lönenivå för Redovisningsekonomer

  Lönebilden vad gäller Redovisningsekonomer beror i stor utsträckning på önskemål i form av grad av erfarenhet och kompetens, men generellt har en längre period av hög efterfrågan i kombination med lågt utbud lett till högre lönenivåer och därigenom en något upptrissad prisnivå på samtliga typer av redovisare, oavsett junior eller senior profil. Att sätta en specifik prisnivå i siffror är dock svårt att göra, då det varierar beror på vad för specifik typ av kandidatprofil som efterfrågas. Faktorer som utbildning, branscherfarenheter, samt grad av ansvar och kompetens påverkar detta. Vi har mycket god statistik för ett större antal tillsättningar och bollar gärna detta vid förfrågan från kunder och kandidater.

  Rekryteringsföretag som arbetar med tillsättning av Redovisningsekonomer

  Vi är inte ensamma med att arbeta med tillsättning av Redovisningsekonomer och det råder en god konkurrens med ett flertal duktiga rekryteringsfirmor med samma inriktning. En stor och uppskattad aktör är exempelvis Meritmind, men det finns även nischade konkurrenter i likhet med oss, såsom Gazella, som har vuxit snabbt senaste åren. Det kan utan tvekan konstateras att det råder goda valmöjligheter för bolag som är i behov av duktiga redovisare och att den fina konkurrenssituationen får oss att arbeta ännu hårdare för att bibehålla vår höga kvalité i det arbetet vi lägger ner.