Rekrytering Redovisningsansvarig

Redovisning är det område som Vindex har som huvudsaklig specialisering. Relativt sett andra roller vi tillsätter utgör antalet konsulter inom redovisning den absoluta majoriteten, både historiskt sett och i nuläget. Vår kompetens är stark vad gäller tillsättningar av kandidater med titeln Redovisningsansvarig, mycket tack vare ett dagligt arbete med att intervjua personer inom yrkesverksamma inom redovisning som innehaft ett helhetsansvar. Detta mångåriga och idoga arbete har givit oss en god kunskap om hur marknaden ser ut bland Stockholms Redovisningsekonomer och igenom kontinuerlig kontakt med dessa personer har vi tillgång till en mycket uppdaterad och relevant databas som gör det möjligt för oss att snabbt matcha rätt och presentera relevanta kandidater till våra kunder vid rekryteringsbehov.

Rekrytering Redovisningsansvarig

Vindex mångåriga erfarenhet av arbete med tillsättning av kandidater inom redovisning till våra kunder i kombination med en grundad förförståelse för hur en ekonomiavdelning fungerar har hittills varit ett framgångsrecept. Vi vill också framåt fortsätta vara en lika god partner för våra kunder och jobbar hårt för att bibehålla vår position som en av de ledande aktörerna vid tillsättningar av Redovisningsansvariga personer vid rekryteringsbehov.

Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor eller vill ha ett offertförslag. Läs annars gärna mer längre ner.

  Redovisningsansvarig person för långsiktigt behov – rekrytering eller hyrrekrytering

  Att ett rekryteringsbehov uppstår varierar, men en tydlig trend är att marknaden numera är mycket mer rörlig och kandidater byter helt enkelt jobb med högre frekvens än tidigare. Andra anledningar kan bero på att personal slutar av andra anledningar, såsom pension, eller att en hög tillväxttakt resulterar i ett större behov av personal än tidigare. Detta medför att organisationer i mycket högre utsträckning tvingas lägga tid och resurser på att upprätta rekryteringsprocesser – ett arbete som tar mycket tid och resurser i anspråk. Vindex har mångårig erfarenhet av att hjälpa våra kunder när dessa behov uppstår och vår specialisering av Redovisningsansvariga personer har varit till stor hjälp när det gäller att matcha rätt och hitta långsiktiga lösningar. Vi har helt enkelt en mycket god kännedom om exakt dessa roller och kan därför med snabbhet och precision erbjuda vår expertis till våra kunder.

  Vid en rekrytering lägger vi stor vikt på rätt kompetens, samtidigt som att vi säkerställer att personen passar in i gruppen. Processen ser därmed lite annorlunda ut i jämförelse med hur processen ser ut vid konsulttillsättningar. Med utgångspunkt i vad kunden önskar och hur dess arbetsmiljö ser ut, screenar vi fram kandidater utifrån det specifika behovet och hittar rätt person med avseende på kompetens och personlighet. Processen är också annorlunda i det att samtliga slutkandidater testas både i personlighet och kompetens i syfte att kvalitetssäkra och på slutkandidater genomförs också en bakgrundskontroll. Vi genomför i samband med intervjuer av Redovisningsekonomer ett specialiserat framtaget kunskapstest inom redovisning, för att på så sätt kvalitetssäkra graden av kompetens.

  Vi är också medvetna om att även långsiktiga behov uppstår med mycket kort varsel och vi arbetar därför proaktivt med att intervjua så att vi är redo att lösa ett resursbehov redan när det uppstår. I vissa fall kan det vara så pass bråttom att få en person att man inte har tid att vänta på uppsägningstid och i dessa fall erbjuder vi en så kallad hyrköpslösning. Detta innebär att vi presenterar konsulter som är tillgängliga att starta omgående, men som kan tänka sig att på sikt bli anställda hos kunden. Hyrrekrytering är ett uppskattat upplägg bland både kunder och kandidater – båda parter får möjlighet att testa på hur det fungerar i det dagliga arbetet under en period och sedan därefter gemensamt ta ett beslut om fast anställning direkt hos kunden. I praktiken innebär detta att provanställningen ligger hos Vindex.

  Arbetsbeskrivning Redovisningsansvarig

  En Redovisningsansvarig har, i likhet med en Redovisningsekonom, till syfte att arbeta med redovisningen av alla inbetalningar och utbetalningar och andra ekonomiska aktiviteter i företaget. En Redovisningsansvarigs roll brukar i regel vara mycket bred och innefatta ett operativt helhetsansvar för redovisningen. För många roller av det här slaget ingår både ”högt och lågt”, det vill säga arbete med alltifrån enklare fakturering och kontoavstämningar till självständigt bokslutsarbete, rapportering och upprättande av årsredovisning. Det kräver en kombination av att ihärdigt och ödmjukt kavla upp ärmarna och samtidigt ha kunskaper på avancerad nivå.

  Redovisningsprocessen

  Utöver den löpande redovisningen innebär jobbet som Redovisningsekonom arbete med uppgifter såsom in- och utbetalningar, upprättande av månads- och årsbokslut, avstämning av balanskonton, moms- och skattedeklarationer, årsredovisningar och inkomstdeklaration. Vidare ingår analys av resultatet av bokslutet för att söka förklaringar till eventuella avvikelser och lägga fram bokslutsrapport till företagsledningen. Det gäller även att vara revisorerna behjälplig vid revisionstillfällena. Kontakter med myndigheter såsom Skatteverket kan även förekomma.

  I arbetet kan det också ingå att utveckla redovisningsprocessen och utarbeta anvisningar för hur redovisningen ska göras. Ibland deltar Redovisningsekonomen i prognos- och budgetarbetet och gör bedömningar av intäkter och utgifter för en viss framtida tidsperiod.

  Redovisningsavdelningen och dess utformning

  Redovisningsavdelningen kan beskrivas som själva navet i ekonomiavdelningen och innehar en vital betydelse i små, mellanstora och stora bolag. På mindre bolag är det inte helt ovanligt att det är en ensam person som har hand om hela det ekonomiska ansvaret och denne person brukar i regel titulera sig Redovisningsansvarig alternativt ekonomiansvarig. På mindre mellanstora bolag är det vanligt med flera anställda på ekonomiavdelningen, bestående av en Ekonomichef och en eller ett par anställda till som arbetar med titlar såsom Ekonomiassistent eller Redovisningsekonom.

  På större bolag och i koncerner består i regel redovisningsavdelningen av många fler anställda och hela funktionen är uppbyggd på ett mer boxat vis. Exempelvis finns det ofta en uppdelning ner på detaljnivå vad gäller fakturering; att ha en leverantörsreskontragrupp och en kundreskontragrupp är vanligt förekommande. Dessa grupper hanterar enbart processen kring fakturering till leverantörer respektive kunder. Personerna som arbetar på dessa avdelningar benämns vanligtvis med titeln Ekonomiassistent. Ett steg ovanför dessa funktioner hittar man ofta Redovisningsekonomerna, som arbetar med den löpande bokföringen och redovisningen. I vissa fall sker en ansvarsfördelning på bolag, dvs. att varje Redovisningsekonom har ett helhetsansvar för varje bolags redovisning, eller så arbetar man gemensamt och har en mer flytande ansvarsfördelning baserat på arbetsbörda. Rapportering sker i vanligtvis en Redovisningschef alternativ en Ekonomichef/CFO, som har ett övergripande ansvar för hela redovisningsavdelningen. I de största bolagen finns ofta en Redovisningschef som i sin tur rapporterar till en Ekonomichef/CFO. På dessa bolag/koncerner innehar Ekonomichefen/CFO:n en mer strategisk roll och arbetar i regel inte på någon operativ nivå överhuvudtaget.

  Egenskaper och kompetens

  Som en kompetent och duktig Redovisningsansvarig person krävs noggrannhet, att man är ansvarsfull, välorganiserad och kan se helheten i hela redovisningsprocessen. En Redovisningsansvarig person måste ha breda och djupa kunskaper i redovisning och rådande lagstiftning för att ledningen i organisationen ska få rätt information om den ekonomiska ställningen och därigenom fatta korrekta beslut i ekonomiska frågor. Även kritiskt tänkande och handlingskraftighet är viktigt i vårt urval av rätt konsulter. Våra kandidater är därför doers. Ett annat viktigt perspektiv är flexibilitet. Våra kandidater är med andra ord mycket självgående och kan snabbt sätta sig in i nya organisationer, samtidigt som de besitter spetskompetens inom redovisning.

  Kompetens av olika ekonomisystem

  Det förekommer många olika ekonomisystem bland företagen, oftast beroende på företagets storlek vilket system som används. Bland de mest vanliga och de som företagen efterfrågar kunskaper i är SAP, Agresso, Navision eller Visma. Raindance är också ett system där vissa förkunskaper ibland krävs eller efterfrågas. Det som skiljer de olika systemen åt är oftast systemets kapacitet, rapportsystem och hur det fungerar i allmänhet men ändamålet är samma. Förutom själva ekonomisystemen krävs också ofta goda kunskaper i Excel för att bearbeta och komplettera ekonomisystemets rådata. För att lättare och snabbare komma in i processerna i en ny roll är det till stor fördel med bred erfarenhet av olika ekonomisystem.

  Erfarenheter från olika branscher

  Branscherfarenhet kan i vissa situationer nästintill vara av vital betydelse. Detta gäller i synnerhet vid en konsulttillsättning med snabb uppstart. Olika typer av branscher och organisationer innebär helt klart olika grad av komplexitet. Vidare finns en stor skillnad i att ha arbetat i en större internationell organisation kontra ett mindre svenskt bolag, med vitt skilda uppfattningar och ibland skilda regelverk kring hur man tolkar och använder siffrorna som beslutsunderlag.

  Det finns i stor mån en kulturell skillnad mellan olika branscher också, vilket får en betydelse i kommunikationen inom organisationen. Att ha en specifik branscherfarenhet kan därför vara till fördel för att kunna hantera sådana typer av situationer. En förståelse och erfarenhet för den branschspecifika kulturella aspekten kommer underlätta det löpande arbetet och i hög grad bidra till att proaktivt undvika problemfyllda situationer som annars lätt kan uppstå.

  Redovisningsansvariga i Stockholm

  Vi arbetar i huvudsak med Stockholm med omnejd (Uppsala & Södertälje) som marknad vad gäller att presentera kandidater till våra kunder, men vi har vid enstaka tillfällen gjort tillsättningar även i andra storstadsregioner såsom Malmö och Göteborg. Vårt breda nätverk av Redovisningsansvariga finns dock i Stockholm och det är där vi är som starkast, relativt sett.

  Lönenivå för Redovisningsansvariga

  Lönebilden vad gäller Redovisningsansvariga personer beror i stor utsträckning på önskemål i form av grad av erfarenhet och kompetens, men generellt har en längre period av hög efterfrågan i kombination med lågt utbud lett till högre lönenivåer och därigenom en något upptrissad prisnivå på samtliga typer av redovisare, oavsett junior eller senior profil. Att sätta en specifik prisnivå i siffror är dock svårt att göra, då det varierar beror på vad för specifik typ av konsultprofil som efterfrågas. Faktorer som utbildning, branscherfarenheter, samt grad av ansvar och kompetens påverkar detta. Vi har mycket god statistik för ett större antal tillsättningar och bollar gärna detta vid förfrågan från kunder och kandidater.

  Rekryteringsfirmor som arbetar med tillsättning av Redovisningsansvariga

  Vi är inte ensamma med att arbeta med tillsättning av Redovisningsansvariga och det råder en god konkurrens med ett flertal duktiga rekryteringsfirmor med samma inriktning. En stor och uppskattad aktör är exempelvis Meritmind, men det finns även nischade konkurrenter i likhet med oss, såsom Gazella, som har vuxit snabbt senaste åren. Det kan utan tvekan konstateras att det råder goda valmöjligheter för bolag som är i behov av duktiga redovisare och att den fina konkurrenssituationen får oss att arbeta ännu hårdare för att bibehålla vår höga kvalité i det arbetet vi lägger ner.