Interim Redovisningsekonom (konsult)

Redovisning är det område som Vindex har som huvudsaklig specialisering. Relativt sett andra roller vi tillsätter utgör antalet konsulter inom redovisning den absoluta majoriteten, både historiskt sett och i nuläget. Vår kompetens är som allra starkast vad gäller tillsättningar av interimskonsulter inom just redovisning, mycket tack vare ett dagligt arbete med att intervjua personer inom yrkesverksamma inom redovisning. Detta mångåriga och idoga arbete har givit oss en god kunskap om hur marknaden ser ut bland Stockholms Redovisningsekonomer och igenom kontinuerlig kontakt med dessa personer har vi tillgång till en mycket uppdaterad och relevant databas som gör det möjligt för oss att snabbt matcha rätt och erbjuda en kvalitativ lösning på ett akut resursbehov.

Redovisning är det område som Vindex har som huvudsaklig specialisering. Relativt sett andra roller vi tillsätter utgör antalet konsulter inom redovisning den absoluta majoriteten, både historiskt sett och i nuläget. Vår kompetens är som allra starkast vad gäller tillsättningar av interimskonsulter inom just redovisning, mycket tack vare ett dagligt arbete med att intervjua personer inom yrkesverksamma inom redovisning. Detta mångåriga och idoga arbete har givit oss en god kunskap om hur marknaden ser ut bland Stockholms Redovisningsekonomer och igenom kontinuerlig kontakt med dessa personer har vi tillgång till en mycket uppdaterad och relevant databas som gör det möjligt för oss att snabbt matcha rätt och erbjuda en kvalitativ lösning på ett akut resursbehov.

  Vindex mångåriga erfarenhet av arbete med bemanningslösningar för konsulter inom redovisning till våra kunder i kombination med en grundad förförståelse för hur en ekonomiavdelning fungerar har hittills varit ett framgångsrecept. Vi vill också framåt fortsätta vara en lika god partner för våra kunder och jobbar hårt för att bibehålla vår position som en av de ledande aktörerna vid bemanning av redovisningspersoner.

  Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor eller vill ha ett offertförslag. Läs annars gärna mer längre ner.

  Orsaken till att behov av en konsult uppstår på våra kunders ekonomiavdelningar uppstår varierar. En vanlig anledning kan vara en föräldraledighet där ordinarie person ska vara borta under en tidsbestämd period, alternativt en sjukskriving som gör att personen är borta under en bestämd eller obestämd tid framöver och därmed behöver ersättas temporärt.

  Andra typer av scenarion kan vara ett pågående projekt som kräver en extra resurs under en tidsbegränsad period, såsom exempelvis en systemimplementation av ett nytt ERP-system, eller så uppstår behov av stöttning kortsiktigt när en medarbetare säger upp sig och arbetet med att rekrytera in en ny person långsiktigt tar en viss tidsperiod i anspråk.

  I samtliga dessa fall kan Vindex tillhandahålla kompetenta och tillgängliga konsulter som snabbt kan hoppa in och tillfälligt lösa det akuta resursbehovet. Genom vårt dagliga arbeta att intervjua och kvalitetssäkra personer verksamma redovisning kan vi se till att kvickt erbjuda en kvalitativ lösning på det temporära behovet som uppstått. Vi genomför i samband med intervjuerna ett kunskapstest inom redovisning, för att på så sätt kvalitetssäkra graden av kompetens.

  Vi vet att behovet av en temporär resurs inte sällan uppstår plötsligt och utan förvarning och vi är därför proaktiva i vårt arbete med dagliga intervjuer och kan därmed lösa behovet av en extra resurs med mycket kort varsel.

  Behövs en Redovisningsekonom med särskilda kunskaper, till exempel ekonomisystem som SAP, Oracle, Agresso, redovisningsprinciper som K2, K3, IFRS eller med kunskaper om andra länders redovisningsprinciper kan vi även tillhandahålla detta. Vi presenterar alltid med noggrannhet redovisningskonsulter som möter de särskilda behov som föreligger.

  En Redovisningsekonom har till syfte att arbeta med redovisningen av alla inbetalningar och utbetalningar och andra ekonomiska aktiviteter i företaget.

  Redovisningsprocessen

  Utöver den löpande redovisningen innebär jobbet som Redovisningsekonom arbete med uppgifter såsom in- och utbetalningar, upprättande av månads- och årsbokslut, avstämning av balanskonton, moms- och skattedeklarationer, årsredovisningar och inkomstdeklaration. Vidare ingår analys av resultatet av bokslutet för att söka förklaringar till eventuella avvikelser och lägga fram bokslutsrapport till företagsledningen. Det gäller även att vara revisorerna behjälplig vid revisionstillfällena. Kontakter med myndigheter såsom Skatteverket kan även förekomma.

  I arbetet kan det också ingå att utveckla redovisningsprocessen och utarbeta anvisningar för hur redovisningen ska göras. Ibland deltar Redovisningsekonomen i prognos- och budgetarbetet och gör bedömningar av intäkter och utgifter för en viss framtida tidsperiod.

  Redovisningsavdelningen och dess utformning

  Redovisningsavdelningen kan beskrivas som själva navet i ekonomiavdelningen och innehar en vital betydelse i små, mellanstora och stora bolag. På mindre bolag är det inte helt ovanligt att det är en ensam person som har hand om hela det ekonomiska ansvaret och denne person brukar i regel titulera sig ekonomiansvarig. På mindre mellanstora bolag är det vanligt med flera anställda på ekonomiavdelningen, bestående av en Ekonomichef och en eller ett par anställda till som arbetar med titlar såsom Ekonomiassistent eller Redovisningsekonom.

  På större bolag och i koncerner består i regel redovisningsavdelningen av många fler anställda och hela funktionen är uppbyggd på ett mer boxat vis. Exempelvis finns det ofta en uppdelning ner på detaljnivå vad gäller fakturering; att ha en leverantörsreskontragrupp och en kundreskontragrupp är vanligt förekommande. Dessa grupper hanterar enbart processen kring fakturering till leverantörer respektive kunder. Personerna som arbetar på dessa avdelningar benämns vanligtvis med titeln Ekonomiassistent. Ett steg ovanför dessa funktioner hittar man ofta Redovisningsekonomerna, som arbetar med den löpande bokföringen och redovisningen. I vissa fall sker en ansvarsfördelning på bolag, dvs. att varje Redovisningsekonom har ett helhetsansvar för varje bolags redovisning, eller så arbetar man gemensamt och har en mer flytande ansvarsfördelning baserat på arbetsbörda.

  Rapportering sker i vanligtvis en Redovisningschef alternativ en Ekonomichef/CFO, som har ett övergripande ansvar för hela redovisningsavdelningen. I de största bolagen finns ofta en Redovisningschef som i sin tur rapporterar till en Ekonomichef/CFO. På dessa bolag/koncerner innehar Ekonomichefen/CFO:n en mer strategisk roll och arbetar i regel inte på någon operativ nivå överhuvudtaget.

  Egenskaper och kompetens

  Som kompetent och duktig Redovisningsekonom krävs noggrannhet, att man är ansvarsfull, välorganiserad och kan se helheten i hela redovisningsprocessen. En Redovisningsekonom måste ha breda och djupa kunskaper i redovisning och rådande lagstiftning för att ledningen i organisationen ska få rätt information om den ekonomiska ställningen och därigenom fatta korrekta beslut i ekonomiska frågor. Även kritiskt tänkande och handlingskraftighet är viktigt i vårt urval av rätt konsulter. Våra konsulter är därför doers. Ett annat viktigt perspektiv är flexibilitet. Vi vet att behovet av en konsult kan uppstå plötsligt och att behovet kan variera under perioder. Våra konsulter är därför mycket förändringsbenägna och gillar att vara i miljöer där det händer saker. För oss är det självklart att konsulten har en gedigen erfarenhet av att arbeta med redovisning. Det är inte bara antalet år som vi lägger stor vikt vid, utan även personlighet och tidigare prestationer. Våra konsulter är med andra ord mycket självgående och kan snabbt sätta sig in i nya organisationer, samtidigt som de besitter spetskompetens inom redovisning.

  Kompetens inom olika ekonomisystem

  Det förekommer många olika ekonomisystem bland företagen, oftast beroende på företagets storlek vilket system som används. Bland de mest vanliga och de som företagen efterfrågar kunskaper i är SAP, Agresso, Navision eller Visma. Raindance är också ett system där vissa förkunskaper ibland krävs eller efterfrågas. Det som skiljer de olika systemen åt är oftast systemets kapacitet, rapportsystem och hur det fungerar i allmänhet men ändamålet är samma. Förutom själva ekonomisystemen krävs också ofta goda kunskaper i Excel för att bearbeta och komplettera ekonomisystemets rådata. För att lättare och snabbare komma in i processerna och uppdraget som konsult på ett företag är det till stor fördel med bred erfarenhet av olika ekonomisystem.

  Branscherfarenhet

  Branscherfarenhet kan i vissa situationer nästintill vara av vital betydelse. Detta gäller i synnerhet vid en konsulttillsättning med snabb uppstart. Olika typer av branscher och organisationer innebär helt klart olika grad av komplexitet. Vidare finns en stor skillnad i att ha arbetat i en större internationell organisation kontra ett mindre svenskt bolag, med vitt skilda uppfattningar och ibland skilda regelverk kring hur man tolkar och använder sifforna som beslutsunderlag.

  Det finns i stor mån en kulturell skillnad mellan olika branscher också, vilket får en betydelse i kommunikationen inom organisationen. Att ha en specifik branscherfarenhet kan därför vara till fördel för att kunna hantera sådana typer av situationer. En förståelse och erfarenhet för den branschspecifika kulturella aspekten kommer underlätta det löpande arbetet och i hög grad bidra till att proaktivt undvika problemfyllda situationer som annars lätt kan uppstå.

  Vi arbetar i huvudsak med Stockholm med omnejd (Uppsala & Södertälje) som marknad vad gäller att erbjuda tillgängliga Redovisningsekonomer, men vi har vid enstaka tillfällen gjort tillsättningar även i andra storstadsregioner såsom Malmö och Göteborg. Vårt breda nätverk av Redovisningsekonomer finns dock i Stockholm och det är där vi är som starkast, relativt sett.

  Prisbilden vad gäller Redovisningsekonomer beror i stor utsträckning på önskemål i form av grad av erfarenhet och kompetens, men generellt har en längre period av hög efterfrågan i kombination med lågt utbud lett till högre lönenivåer och därigenom en något upptrissad prisnivå på samtliga typer av redovisare, oavsett junior eller senior profil. Att sätta en specifik prisnivå i siffror är dock svårt att göra, då det varierar beror på vad för specifik typ av konsultprofil som efterfrågas. Faktorer som utbildning, branscherfarenheter, samt grad av ansvar och kompetens påverkar detta. Vi har mycket god statistik för ett större antal tillsättningar och bollar gärna detta vid förfrågan från kunder och kandidater.

  Vi är inte ensamma med att arbeta med tillsättning av konsulter inom redovisning och det råder en god konkurrens med ett flertal duktiga rekryteringsfirmor med samma inriktning. En stor och uppskattad aktör är exempelvis Meritmind, men det finns även nischade headhunters i likhet med oss, såsom Gazella, som har vuxit snabbt senaste åren. Det kan utan tvekan konstateras att det råder goda valmöjligheter för bolag som är i behov av en interim Redovisningsekonom och att den fina konkurrenssituationen får oss att arbeta ännu hårdare för att bibehålla vår höga kvalité i det arbetet vi lägger ner.