Interim Koncernredovisningsekonom (konsult)

Koncernredovisning är en specialisering inom redovisningsområdet där Vindex är extra starka. Vi intervjuar proaktivt och kontinuerligt alla som arbetar med koncernredovisning och som är tillgängliga på kort varsel eller som kommer bli tillgängliga vid en bestämd tidpunkt i framtiden. Det gör att vi har tillgängliga konsulter inom koncernredovisning när det omgående behövs en resurs under en kortare period eller för att täcka upp ett temporärt bortfall, såsom ett föräldravikariat. Det ställs höga krav på koncernredovisningskonsulter; Att bemästra koncernredovisning i sig kräver rätt utbildning, mångårig erfarenhet samt en mycket hög grad av förståelse och kompetens inom redovisning ur ett heltäckande perspektiv. I rollen som konsult läggs därtill en förmåga att snabbt sätta sig in i rådande företagsmiljö, främst med avseende på system och struktur, och därefter leverera resultat från dag ett.

Koncernredovisning är en specialisering inom redovisningsområdet där Vindex är extra starka. Vi intervjuar proaktivt och kontinuerligt alla som arbetar med koncernredovisning och som är tillgängliga på kort varsel eller som kommer bli tillgängliga vid en bestämd tidpunkt i framtiden. Det gör att vi har tillgängliga konsulter inom koncernredovisning när det omgående behövs en resurs under en kortare period eller för att täcka upp ett temporärt bortfall, såsom ett föräldravikariat. Det ställs höga krav på koncernredovisningskonsulter; Att bemästra koncernredovisning i sig kräver rätt utbildning, mångårig erfarenhet samt en mycket hög grad av förståelse och kompetens inom redovisning ur ett heltäckande perspektiv. I rollen som konsult läggs därtill en förmåga att snabbt sätta sig in i rådande företagsmiljö, främst med avseende på system och struktur, och därefter leverera resultat från dag ett.

  Vindex mångåriga erfarenhet av arbete med bemanningslösningar för konsulter inom koncernredovisning till våra kunder i kombination med en grundad förförståelse för hur redovisning fungerar har hittills varit ett framgångsrecept. Vi vill också framåt fortsätta vara en lika god partner för våra kunder och jobbar hårt för att bibehålla vår position som en av de ledande aktörerna vid bemanning av koncernredovisningsekonomer.

  Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor eller vill ha ett offertförslag. Läs annars gärna mer längre ner.

  Orsaken till att behov av en konsult uppstår på våra kunders ekonomiavdelningar uppstår varierar. En vanlig anledning kan vara en föräldraledighet där ordinarie person ska vara borta under en tidsbestämd period, alternativt en sjukskriving som gör att personen är borta under en bestämd eller obestämd tid framöver och därmed behöver ersättas temporärt.

  Andra typer av scenarion kan vara ett pågående projekt som kräver en extra resurs under en tidsbegränsad period, såsom exempelvis en systemimplementation av ett nytt konsolideringssystem, eller så uppstår behov av stöttning kortsiktigt när en medarbetare säger upp sig och arbetet med att rekrytera in en ny person långsiktigt tar en viss tidsperiod i anspråk.

  I samtliga dessa fall kan Vindex tillhandahålla kompetenta och tillgängliga konsulter inom koncernredovisning som snabbt kan hoppa in och tillfälligt lösa det akuta resursbehovet. Genom vårt dagliga arbeta att intervjua och kvalitetssäkra personer verksamma inom koncernredovisning kan vi se till att kvickt erbjuda en kvalitativ lösning på det temporära behovet som uppstått. Vi genomför i samband med intervjuerna ett kunskapstest inom redovisning, för att på så sätt kvalitetssäkra graden av kompetens.

  En Koncernredovisningsekonom har till syfte att arbeta fram en koncernredovisning som ska ge ekonomisk information om resultat, ställning och kassaflöde för hela koncernen som en helhet till intressenter, som i sin tur så ska kunna utvärdera koncernen som en enhet redovisningen av alla inbetalningar och utbetalningar och andra ekonomiska aktiviteter i företaget på koncernnivå. Detta innebär också en konsolidering av alla dotterbolag med hjälp av förvärvsmetoden enligt IFRS och K3-rekommendationen

  Arbetsprocessen

  I arbetet som Koncernredovisningsekonom ingår typiskt sett följande arbetsuppgifter; rapportering för koncernens samtliga bolag, konsolidering vid månads-, kvartals- och årsbokslut, upprättande av årsredovisning enligt IFRS, upprättande av bokslut på månads- och årsbasis och elimineringar. I arbetet kan det också ingå att säkerställa kvaliteten i redovisningen genom att kontinuerligt arbeta med utveckling och förbättring av rutiner och processer och ofta innehar man ett helhetsansvar för redovisnings- och regelverksfrågor.

  Redovisningsavdelningen och dess utformning

  Redovisningsavdelningen kan beskrivas som själva navet i ekonomiavdelningen och innehar en vital betydelse i små, mellanstora och stora bolag. På mindre bolag är det inte helt ovanligt att det är en ensam person som har hand om hela det ekonomiska ansvaret och denne person brukar i regel titulera sig ekonomiansvarig. På mindre mellanstora bolag är det vanligt med flera anställda på ekonomiavdelningen, bestående av en ekonomichef och en eller ett par anställda till som arbetar med titlar såsom ekonomiassistent eller redovisningsekonom. I dessa typer av företag finns inga Koncernredovisningsekonomer av naturliga skäl.

  På större bolag och i koncerner består i regel redovisningsavdelningen av många fler anställda och hela funktionen är uppbyggd på ett mer boxat vis. Exempelvis finns det ofta en uppdelning ner på detaljnivå vad gäller fakturering; att ha en leverantörsreskontragrupp och en kundreskontragrupp är vanligt förekommande. Dessa grupper hanterar enbart processen kring fakturering till leverantörer respektive kunder. Personerna som arbetar på dessa avdelningar benämns vanligtvis med titeln ekonomiassistent. Ett steg ovanför dessa funktioner hittar man ofta redovisningsekonomerna, som arbetar med den löpande bokföringen och redovisningen. I vissa fall sker en ansvarsfördelning på bolag, dvs. att varje redovisningsekonom har ett helhetsansvar för varje bolags redovisning, eller så arbetar man gemensamt och har en mer flytande ansvarsfördelning baserat på arbetsbörda.

  På koncernnivå hittar vi Koncernredovisarna, som alltså arbetar med redovisningen av alla dotterbolag och summerar samman olika resultat till en enhet för koncernen. Rapportering sker i vanligtvis en redovisningschef alternativ en ekonomichef/CFO, som har ett övergripande ansvar för hela redovisningsavdelningen. I de största bolagen finns ofta en redovisningschef som i sin tur rapporterar till en ekonomichef/CFO. På dessa bolag/koncerner innehar ekonomichefen/CFO:n en mer strategisk roll och arbetar i regel inte på någon operativ nivå överhuvudtaget.

  Egenskaper och kompetens

  Som kompetent och duktig Koncernredovisningsekonom krävs noggrannhet, en god analytisk förmåga och att man kan se helheten i hela redovisningsprocessen. En Koncernredovisare måste ha gedigna kunskaper i redovisning och rådande lagstiftning för att ledningen i organisationen ska få rätt information om den ekonomiska ställningen och därigenom fatta korrekta beslut i ekonomiska frågor. Även kritiskt tänkande och handlingskraftighet är viktigt i vårt urval av rätt konsulter. Våra konsulter är därför doers. Ett annat viktigt perspektiv är flexibilitet. Vi vet att behovet av en konsult kan uppstå plötsligt och att behovet kan variera under perioder. Våra konsulter är därför mycket förändringsbenägna och gillar att vara i miljöer där det händer saker. För oss är det självklart att konsulten har en gedigen erfarenhet av att arbeta med koncernredovisning. Det är inte bara antalet år som vi lägger stor vikt vid, utan även personlighet och tidigare prestationer. Våra konsulter är med andra ord mycket självgående och kan snabbt sätta sig in i nya organisationer, samtidigt som de besitter spetskompetens inom koncernredovisning och rapportering.

  Kompetens av olika ekonomi- och rapporteringssystem

  Breda systemerfarenheter ses generellt som positivt bland våra kunder. Därför är vi noga med att kalibrera fram rätt konsult med rätt erfarenhet. De flesta av våra konsulter har erfarenhet av arbete i de stora konsolideringssystemen Aaro, Hyperion (HFM), Cognos (Cognos Controller), Ocra samt SAP BPC. Förutom själva ekonomisystemen krävs också ofta goda kunskaper i Excel för att bearbeta och komplettera ekonomisystemets rådata. För att lättare och snabbare komma in i processerna och uppdraget som konsult på ett företag är det till stor fördel med bred erfarenhet av olika ekonomi- och konsolideringssystem.

  Branscherfarenhet

  Branscherfarenhet kan i vissa situationer nästintill vara av vital betydelse. Detta gäller i synnerhet vid en konsulttillsättning med snabb uppstart. Olika typer av branscher och organisationer innebär helt klart olika grad av komplexitet. Vidare finns en stor skillnad i att ha arbetat i en större internationell organisation kontra ett mindre svenskt bolag, med vitt skilda uppfattningar och ibland skilda regelverk kring hur man tolkar och använder sifforna som beslutsunderlag. Det finns i stor mån en kulturell skillnad mellan olika branscher också, vilket får en betydelse i kommunikationen inom organisationen. Att ha en specifik branscherfarenhet kan därför vara till fördel för att kunna hantera sådana typer av situationer. En förståelse och erfarenhet för den branschspecifika kulturella aspekten kommer underlätta det löpande arbetet och i hög grad bidra till att proaktivt undvika problemfyllda situationer som annars lätt kan uppstå.

  Vi arbetar i huvudsak med Stockholm med omnejd (Uppsala & Södertälje) som marknad vad gäller att erbjuda tillgängliga Koncernredovisningsekonomer, men vi har vid enstaka tillfällen gjort tillsättningar även i andra storstadsregioner såsom Malmö och Göteborg. Vårt breda nätverk av Koncernredovisningsekonomer finns dock i Stockholm och det är där vi är som starkast, relativt sett.

  Prisbilden vad gäller Koncernredovisningsekonomer beror i stor utsträckning på önskemål i form av grad av erfarenhet och kompetens, men generellt har en längre period av hög efterfrågan i kombination med lågt utbud lett till högre lönenivåer och därigenom en något upptrissad prisnivå på samtliga typer av redovisare, oavsett junior eller senior profil. Att sätta en specifik prisnivå i siffror är dock svårt att göra, då det varierar beror på vad för specifik typ av konsultprofil som efterfrågas. Faktorer som utbildning, branscherfarenheter, samt grad av ansvar och kompetens påverkar detta. Vi har mycket god statistik för ett större antal tillsättningar och bollar gärna detta vid förfrågan från kunder och kandidater.

  Vi är inte ensamma med att arbeta med tillsättning av Koncernredovisningsekonomer och det råder en god konkurrens med ett flertal duktiga rekryteringsfirmor med samma inriktning. En stor och uppskattad aktör är exempelvis Meritmind, men det finns även nischade konkurrenter i likhet med oss, såsom Gazella, som har vuxit snabbt senaste åren. Det kan utan tvekan konstateras att det råder goda valmöjligheter för bolag som är i behov av duktiga Koncernredovisare och att den fina konkurrenssituationen får oss att arbeta ännu hårdare för att bibehålla vår höga kvalité i det arbetet vi lägger ner.