Rekrytering Business Controller

Ett av Vindex specialistområden är rekrytering av Business Controllers. Dagligen intervjuar vi ett stort antal Business Controllers med olika bakgrund och vi har ständigt flertalet rekryteringsprocesser igång. Över tid har detta gett oss en grundlig förståelse för yrket och vi har fått god kunskap i att tillsätta rätt Business Controller till rätt roll. De rekryterare som på Vindex ansvarar för just de här rekryteringsprocesserna har själva erfarenhet av rollen som Business Controller men har även lång erfarenhet av rekryteraryrket. Att kunna matcha kundens behov med rätt kompetens och rätt personlighet har gjort att rekrytering av Business Controllers har blivit ett av Vindex mest framgångsrika områden.

Ett av Vindex specialistområden är rekrytering av Business Controllers. Dagligen intervjuar vi ett stort antal Business Controllers med olika bakgrund och vi har ständigt flertalet rekryteringsprocesser igång. Över tid har detta gett oss en grundlig förståelse för yrket och vi har fått god kunskap i att tillsätta rätt Business Controller till rätt roll. Att kunna matcha kundens behov med rätt kompetens och rätt personlighet har gjort att rekrytering av Business Controllers har blivit ett av Vindex mest framgångsrika områden.

  Vindex mångåriga erfarenhet av att hjälpa kunder när behov av duktig personal uppstår och specialiseringen av just Business Controllers har varit till stor hjälp när det gäller att matcha rätt och hitta långsiktiga lösningar.

  Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor eller vill ha ett offertförslag. Läs annars gärna mer längre ner.

  Att ett rekryteringsbehov uppstår varierar, men en tydlig trend är att marknaden numera är mycket mer rörlig och kandidater byter helt enkelt jobb med högre frekvens än tidigare. Andra anledningar kan bero på att personal går i pension eller att en hög tillväxttakt resulterar i ett behov av personal. Detta medför att organisationer i mycket högre utsträckning tvingas lägga tid och resurser på att upprätta rekryteringsprocesser – ett arbete som tar mycket tid och resurser i anspråk. Vindex har mångårig erfarenhet av att hjälpa våra kunder när dessa behov uppstår och vår specialisering av Business Controllers har varit till stor hjälp när det gäller att matcha rätt och hitta långsiktiga lösningar.

  Vid en rekrytering lägger vi stor vikt på rätt kompetens, samtidigt som att vi säkerställer att personen passar in i gruppen. Processen ser därmed lite annorlunda ut i jämförelse med hur processen ser ut vid konsulttillsättningar. Med utgångspunkt i vad kunden önskar och hur dess arbetsmiljö ser ut, screenar vi fram kandidater utifrån det specifika behovet och hittar rätt person med avseende på kompetens och personlighet. Processen är också annorlunda i det att samtliga slutkandidater testas både i personlighet och kompetens i syfte att kvalitetssäkra och på slutkandidater genomförs också en bakgrundskontroll. Excel är ett mycket viktigt verktyg för en Business Controller och för att säkerställa att den kunskapen är hög får samtliga kandidater genomföra ett Excel-test i samband med intervju.

  Vi är också medvetna om att även långsiktiga behov uppstår med mycket kort varsel och vi arbetar därför proaktivt med att intervjua så att vi är redo att lösa ett resursbehov redan när det uppstår. I vissa fall kan det vara så pass bråttom att få en person att man inte har tid att vänta på uppsägningstid och i dessa fall erbjuder vi en så kallad hyrköpslösning. Detta innebär att vi presenterar konsulter som är tillgängliga att starta omgående, men som kan tänka sig att på sikt bli anställda hos kunden. Hyrrekrytering är ett uppskattat upplägg bland både kunder och kandidater – båda parter får möjlighet att testa på hur det fungerar i det dagliga arbetet under en period och sedan därefter gemensamt ta ett beslut om fast anställning direkt hos kunden. I praktiken innebär detta att provanställningen ligger hos Vindex.

  I rollen som Business Controller är huvuduppgiften att analysera och tolka företagets ekonomiska siffror och med detta som underlag agera stöd till ledningen vad gäller verksamhetsstyrningen och medverka till åtgärder som ökar organisationens interna effektivitet.

  Arbetsprocessen

  Controllerns huvudsakliga arbetsuppgifter är att analysera, följa upp resultat, bevaka lönsamheten, att se att effektiviteten internt maximeras samt att medverka i utveckling av bolaget genom att stötta ledningen med utgångspunkt i ovan beskriva punkter. Arbetsuppgifterna innehåller i regel budgetering, budgetuppföljning, rapporteringsarbete, upprätta prognoser, lönsamhetsuppföljningar, analyser samt utveckling av rutiner och processer. Controllern använder primärt finansiella data hämtade från bolagets redovisning, men minst lika viktigt är uppgifter från andra avdelningar för att kunna skapa och analysera relevanta nyckeltal. Detta innebär att kontaktytorna inom organisationen är många och det är av yttersta vikt att man innehar en god kommunikativ förmåga och är framåtlutad i sitt sätt att arbeta. Analysen av dessa uppgifter kräver goda systemkunskaper, främst i Excel, och en god analytisk förmåga. En viktig del av arbetsuppgifterna är sedan att förmedla resultatet av analyserna inom organisationen, till ledning och styrelse, och därigenom påverka att analyserna leder till förändring i önskad riktning. I detta ligger att vara ett bollplank till chefer och andra beslutsfattare gällande dessa typer av frågeställningen och rollen kräver därför en god pedagogisk förmåga.

  Bolagsstorlek

  Som Business Controller kan rollen se lite olika ut, beroende av ett antal variabler såsom organisationsstruktur, bransch, samt storlek. På mindre och medelstora företag är det vanligt att man sitter ensam i rollen som Business Controller och rapporterar direkt till ledning och styrelse. En sådan roll förutsätter att stort individuellt ansvar och rollen blir bred. I större bolag är det vanligare att man arbetar tillsammans i team med andra Business Controllers och innehar en lite mer nischad roll. Exempelvis kanske man enbart fokuserar på kostnadssidan och analyserar dessa siffror, eller så fokuserar man enbart intäktssidan. Det kan också vara uppdelat på avdelningsnivå, dvs. att en Business Controller ansvarar en divisions verksamhet och att man där får ett helhetsansvar. På de största bolagen är det vanligast att det finns en controllerfunktion med ett stort antal Business Controllers, som leds av en Head of Business Control. Andra varianter av Business Controllers kan vara Project Controller, vilket innebär att man innehar ett controller-ansvar för varje projekt.

  Business Controller-funktionens utformning

  Vanligtvis ligger Business Controller-funktionen under ekonomiavdelningen, vilket ofta innebär ett tätt samarbete med redovisningsavdelningen. På mindre och mellanstora bolag är det vanligt att det endast finns en person i rollen som Business Controller och att denne då arbetar tillsammans på redovisningsavdelningen och rapporterar till redovisningschefen eller ekonomichefen. På större bolag är det vanligt förekommande att det finns en egen Business Controller-funktion som ligger i gränslandet mellan redovisning och det kommersiella. Chefen för denna typ av funktion kallas Head of Business Control och det är till denne alternativt till CFO som man då rapporterar, beroende på bolag.

  Egenskaper och framgångsfaktorer

  I rollen som Business Controller är det viktigt att man är driven och engagerad som person. I tillägg till det brukar vi förenkla med att säga att vi söker tre övergripande perspektiv hos en Business Controller:

  Kommunikativ förmåga: Som Business Controller behöver du kunna analysera så bra som möjligt, men det är minst lika viktigt att kunna kommunicera den praktiska innebörden av analysen. Ena gången kan det vara en resultatrapport som ska presenteras så att alla kan ta till sig det viktiga i budskapet, nästa gång kan det vara en diskussion kring nivå för kostnadsbudget som ska drivas av en controller. Kommunikationen kring allt arbete inom controlling gentemot resten av organisationen är avgörande.

  Kunskaper inom redovisning: En bra bas av förståelse för redovisningen är viktig för en controller. I en analys av resultat kan det vara viktigt att förstå projektredovisning av vinstavräkning, bokföring av semesterlöneskuld och skillnaden i balansräkning för finansiell eller operativ leasing.

  Excel och analys: Excel är ett viktigt verktyg för alla Business Controllers. Hur bra man hanterar det skiljer sig mer än man kan tro. Vi testar därför alla controllers gällande hantering av stora datamängder, formler, fingersättning och deras problemlösningsförmåga. Vi är med stor sannolikhet den organisation som har testat flest Business Controllers i Sverige. Baserat på den erfarenheten genomför vi även kurser för grupper med Business Controllers i Excel.

  Branscherfarenhet

  Branscherfarenhet kan i vissa situationer nästintill vara av vital betydelse. Olika typer av branscher och organisationer innebär helt klart olika grad av komplexitet. Exempelvis finns det utrymme för betydligt mer komplext analysarbete i ett stort telekombolag med mängder av olika mätbara komponenter, i relation till exempelvis ett mindre tjänstebolag med begränsat utbud. Vidare finns en stor skillnad i att ha arbetat i en större internationell organisation kontra ett mindre svenskt bolag, med vitt skilda uppfattningar och ibland skilda regelverk kring hur man tolkar och använder siffrorna som beslutsunderlag. Det finns i stor mån en kulturell skillnad mellan olika branscher också, vilket får en betydelse i kommunikationen inom organisationen. Detta påverkar i högsta grad en Business Controller, som dagligen hanterar många kontaktytor inom organisation. Att ha en specifik branscherfarenhet kan därför vara till fördel för att kunna hantera sådana typer av situationer. En förståelse och erfarenhet för den branschspecifika kulturella aspekten kommer underlätta det löpande arbetet och i hög grad bidra till att proaktivt undvika problemfyllda situationer som annars lätt kan uppstå.

  Vi arbetar i huvudsak med Stockholm med omnejd (Uppsala & Södertälje) som marknad vad gäller att tillsätta Business Controllers, men vi har vid enstaka tillfällen gjort tillsättningar även i andra storstadsregioner såsom Göteborg och Malmö samt städer som Västerås och Borås. Vårt breda nätverk av kandidater finns dock i Stockholm och det är där vi är som starkast, relativt sett.

  Prisbilden vad gäller Business Controller beror i stor utsträckning på önskemål i form av grad av erfarenhet och kompetens, men generellt har en längre period av hög efterfrågan i kombination med lågt utbud lett till högre lönenivåer gällande Business Controller, oavsett om personen är junior eller senior. Att sätta en specifik prisnivå i siffror är dock svårt att göra, då det varierar beror på vad för specifik typ av profil som efterfrågas. Faktorer som utbildning, branscherfarenheter, samt grad av ansvar och kompetens påverkar detta. Vi har mycket god statistik för ett större antal tillsättningar och bollar gärna detta vid förfrågan från kunder och kandidater.

  Vi är inte ensamma med att arbeta med tillsättningar av Business Controllers, utan det råder en god konkurrens med ett flertal duktiga rekryteringsfirmor med samma inriktning på Business Controllers. En stor och uppskattad aktör är exempelvis Meritmind, men det finns även nischade konkurrenter i likhet med oss, såsom Gazella, som har vuxit snabbt senaste åren. Det kan utan tvekan konstateras att det råder goda valmöjligheter för bolag som är i behov av duktiga Business Controllers och att den fina konkurrenssituationen får oss att arbeta ännu hårdare för att bibehålla vår höga kvalité i det arbetet vi lägger ner.