Rekrytering Redovisningschef

Vindex tillsätter redovisningschefer och arbetar ständigt med flera rekryteringsprocesser parallellt. Dagligen intervjuar vi flertalet redovisningschefer för varierande roller och får på så sätt fram toppkandidater med olika erfarenheter. Vårt arbete har resulterat i ett starkt nätverk av redovisningschefer och vi har blivit specialister på att rekrytera redovisningschefer. Rekryterare på Vindex som arbetar med att tillsätta redovisningschefer har själva erfarenhet av den yrkesrollen eller en liknande, samt att de har gedigen erfarenhet som rekryterare inom det området. Vi är ständigt på jakt efter rätt person till rätt arbetsplats med hänsyn till olika förutsättningar och krav på kandidater.

Vindex tillsätter redovisningschefer och arbetar ständigt med flera rekryteringsprocesser parallellt. Dagligen intervjuar vi flertalet redovisningschefer för varierande roller och får på så sätt fram toppkandidater med olika erfarenheter. Vårt arbete har resulterat i ett starkt nätverk av redovisningschefer och vi har blivit specialister på att rekrytera redovisningschefer med olika nyanser av förutsättningar och behov.

  Egenskaper vi ser är viktiga är att personen är ansvarstagande, arbetar bra i grupp, driven, engagerad, har ett starkt kvalitetstänk och har ett positivt coachande arbetssätt. En Redovisningschef behöver dessutom ha en god insikt i redovisningen och rapporteringen för bolaget parallellt som denne behöver vara insatt i aktuella regler i sitt område. Vi har naturligtvis även djupa referenssamtal för att utvärdera tidigare insatser och ställa det här mot den roll som ska tillsättas.

  Vindex mångåriga erfarenhet av arbete med tillsättning av Redovisningschefer till våra kunder i rekryteringsbehov i kombination med en grundad förförståelse för hur ekonomi och redovisning fungerar har hittills varit en lyckad kombination. Vi vill också framåt fortsätta vara en lika god partner för våra kunder och jobbar hårt för att bibehålla vår position som en av de ledande aktörerna vid rekrytering av Redovisningschefer till våra kunder.

  Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor eller vill ha ett offertförslag. Läs annars gärna mer längre ner.

  På vilket sätt ett rekryteringsbehov uppstår varierar givetvis, men en tydlig trend är mycket rörligare arbetsmarknad generellt sett – kandidater byter helt enkelt jobb allt oftare i mycket högre utsträckning. Andra anledningar kan bero på att personal går i pension eller att en hög tillväxttakt resulterar i ett behov av personal. Allt detta medför att organisationer i mycket högre utsträckning tvingas lägga tid och resurser på att upprätta rekryteringsprocesser – ett arbete som tar mycket tid och resurser i anspråk. Dessutom finns inte alltid den kompetens som krävs in house för att säkerställa kvalitén, dvs. förmågan att avgöra vilken kandidat som är bäst lämpad för tjänsten. I dessa lägen är risken stor att fel kandidat väljs och att man på sikt tvingas man göra om hela rekryteringsprocessen. Att ta hjälp av en extern rekryteringspartner med mångårig erfarenhet och kompetens inom just det området är ett beprövat sätt att kringgå detta – Vindex har mångårig erfarenhet av att hjälpa våra kunder när dessa behov uppstår och vår specialisering av Redovisningschefer har varit till stor hjälp när det gäller att matcha rätt och hitta långsiktiga lösningar.

  Vid en rekryteringsprocess lägger vi stor vikt på rätt kompetens, samtidigt som att vi säkerställer att personen passar in i gruppen. Processen ser därmed lite annorlunda ut i jämförelse med hur processen ser ut vid konsulttillsättningar. Med utgångspunkt i vad kunden önskar och hur dess arbetsmiljö ser ut, screenar vi fram kandidater utifrån det specifika behovet och hittar rätt person med avseende på kompetens och personlighet. Processen är också annorlunda i det att samtliga slutkandidater testas både i personlighet och kompetens i syfte att kvalitetssäkra och på slutkandidater genomförs också en bakgrundskontroll.

  Vi är också medvetna om att även långsiktiga behov uppstår med mycket kort varsel och vi arbetar därför proaktivt med att intervjua så att vi är redo att lösa ett resursbehov redan när det uppstår. I vissa fall kan det vara så pass bråttom att få en person att man inte har tid att vänta på uppsägningstid och i dessa fall erbjuder vi en så kallad hyrköpslösning. Detta innebär att vi presenterar konsulter som är tillgängliga att starta omgående, men som kan tänka sig att på sikt bli anställda hos kunden. Hyrrekrytering är ett uppskattat upplägg bland både kunder och kandidater – båda parter får möjlighet att testa på hur det fungerar i det dagliga arbetet under en period och sedan därefter gemensamt ta ett beslut om fast anställning direkt hos kunden. I praktiken innebär detta att provanställningen ligger hos Vindex.

  Redovisningschefen ansvarar övergripande för redovisningsavdelningen och medarbetarna som ingår i den. Rollens viktigaste uppgift är att se till att bokföring, bokslut och bolagets årsredovisning upprättas på korrekt sätt enligt gällande regelverk. Dessutom ska redovisningschefen säkerställa korrekt skatterapportering och annan intern och extern rapportering.

  Utöver ansvaret kring organisation och bokslut enligt ovan har rollen har en bred variation av både strategiska och operativa arbetsuppgifter. Utformningen och innehållet i rollen beror tydligt på bolagets storlek. 

  Redovisningschefen leder, fördelar och kvalitetssäkrar arbetet på redovisningsavdelningen. Rollen ställer krav på gedigna kunskaper och regler kring redovisningsområdet och kräver förmågan att hantera/coacha i både enkla och komplexa frågor. 

  Redovisningschefen kommunicerar med myndigheter, revisorer, försäkringsbolag och skatterådgivare och ansvarar för löpande rapportering av skatter och moms. Om bolaget är en koncern, dvs har dotterbolag som konsolideras, har redovisningschefen oftast även ansvaret för koncernkonsolideringen. För ett större koncern finns det dock ofta en separat funktion/person som ansvarar för koncernredovisning under redovisningschefen. 

  Redovisningschefen rapporterar direkt till CFO eller Ekonomichef 

  • Organisation och ledning av arbete på redovisningsavdelningen
  • Stötta coacha och utbilda medarbetare inom redovisningsavdelningen
  • Ansvar för bokföring som medarbetare arbetar med
  • Månads- kvartals och årsbokslut
  • Årsredovisning 
  • Rapportering till skatteverket
  • Treasury (kan ingå under RC, kan även ligga i separat funktion)
  • Förbättra processer och rutiner för löpande redovisnings- och bokslutsarbete

  Titlar som ibland har samma innebörd som Redovisningschef kan vara:

  • Group Financial Controller, kan syfta på koncernredovisningsansvarig (“group”=koncern på engelska), men kan även syfta på Redovisningschef eller ytterst ansvarig för redovisning inom koncernen. Financial Control kan även vara ett ord som sätter tonvikt på finansiell rapportering och ett visst mått av “business controlling”, men som även kan innefatta och syftar på arbete med redovisning.
  • Head of financial control, samma som ovan (saknar dock ordet “group” varför det inte används för ett renodlat koncernredovisningsansvar).
  • Finance Manager, kan syfta på redovisningschef, men kan även innebära att man är “CFO” för ett delområde, alternativt controllerchef för ett delområde av ett bolag.
  • Head of Finance, kan syfta på redovisningschef, men även på CFO/ekonomichef.
  • Head of Accounting, den tydligaste motsvarigheten till “Redovisningschef” på engelska.
  • Ekonomichef, kan syfta på Redovisningschef i vissa bolag där ekonomichefen rapporterar till CFO, men Ekonomichef kan även syfta på rollen som CFO. Ordet Ekonomichef var tidigare den tydligaste motsvarigheten till CFO på svenska, men kan idag även användas som benämning av ett delansvar inom ekonomiområdet med huvudsaklig tonvikt på chefskap för bokföring och bokslut.

  Redovisningsavdelningen kan beskrivas som själva navet i ekonomiavdelningen och innehar en vital betydelse i små, mellanstora och stora bolag. På mindre bolag är det inte helt ovanligt att det är en ensam person som har hand om hela det ekonomiska ansvaret och denne person brukar i regel titulera sig Ekonomiansvarig. På mindre mellanstora bolag är det vanligt med flera anställda på ekonomiavdelningen, bestående av en Ekonomichef och en eller ett par anställda till som arbetar med titlar såsom Ekonomiassistent eller Redovisningsekonom. I dessa typer av företag finns inga Koncernredovisningsekonomer av naturliga skäl.

  På större bolag och i koncerner består i regel redovisningsavdelningen av många fler anställda och hela funktionen är uppbyggd på ett mer boxat vis. Exempelvis finns det ofta en uppdelning ner på detaljnivå vad gäller fakturering; att ha en leverantörsreskontragrupp och en kundreskontragrupp är vanligt förekommande. Dessa grupper hanterar enbart processen kring fakturering till leverantörer respektive kunder. Personerna som arbetar på dessa avdelningar benämns vanligtvis med titeln Ekonomiassistent. Ett steg ovanför dessa funktioner hittar man ofta Redovisningsekonomerna, som arbetar med den löpande bokföringen och redovisningen. I vissa fall sker en ansvarsfördelning på bolag, dvs. att varje Redovisningsekonom har ett helhetsansvar för varje bolags redovisning, eller så arbetar man gemensamt och har en mer flytande ansvarsfördelning baserat på arbetsbörda.

  Rapportering sker vanligtvis till en Redovisningschef, som har ett övergripande ansvar för hela redovisningsavdelningen. I de största bolagen finns ofta en Redovisningschef som i sin tur rapporterar till en Ekonomichef/CFO. På dessa bolag/koncerner innehar Ekonomichefen/CFO:n en mer strategisk roll och arbetar i regel inte på någon operativ nivå överhuvudtaget.

  På koncernnivå hittar vi koncernredovisarna, som alltså arbetar med redovisningen av alla dotterbolag och summerar samman olika resultat till en enhet för koncernen.

  Egenskaper och kompetens

  Egenskaper vi ser är viktiga är att personen är ansvarstagande, arbetar bra i grupp, driven, engagerad, har ett starkt kvalitetstänk och har ett positivt coachande arbetssätt. Vad gäller kompetens är en Redovisningschef i regel helt självgående i redovisningens alla processer, ax till limpa, och har en god analytisk förmåga. Man är med andra ord självständig i bokslutsarbetet och i upprättandet av årsredovisningar. Vidare är man trygg i beslutsfattande positioner, klarar av att prioritera samt är duktig på att delegera arbetsuppgifter vid behov. Man bör även ha gedigen och mångårig erfarenhet av arbete i liknande roller.

  Viktigt perspektiv:

  Goda ledaregenskaper: I rollen som Redovisningschef handlar arbetet i mångt och mycket om att kunna leda medarbetarna och ge dem rätt förutsättningar att prestera så pass bra resultat som möjligt. I detta handlar det mycket om att tillgodose de olika behov som finns hos medarbetarna. För detta krävs en god känsla för att läsa av människor och att inneha en stor empatisk förmåga.

  Kompetens av olika ekonomi- och rapporteringssystem

  Breda systemerfarenheter ses generellt som positivt bland våra kunder. Därför är vi noga med att kalibrera fram rätt konsult med rätt erfarenhet. De flesta av våra konsulter har goda kunskaper i stora ERP-system såsom SAP, Agresso, Navision eller Visma. För att lättare och snabbare komma in i processerna i uppdraget som konsult i rollen som Redovisningschef är det till stor fördel med bred erfarenhet av olika ekonomi- och konsolideringssystem, för att kunna skapa en trovärdighet och legitimitet bland de anställda.

  Branscherfarenhet

  Branscherfarenhet kan i vissa situationer nästintill vara av vital betydelse för att kunna utföra ett gott jobb. Olika typer av branscher och organisationer innebär helt klart olika grad av komplexitet. Vidare finns en stor skillnad i att ha arbetat i en större internationell organisation kontra ett mindre svenskt bolag, med vitt skilda uppfattningar och ibland skilda regelverk kring hur man tolkar och använder siffrorna som beslutsunderlag.

  Det finns i stor mån en kulturell skillnad mellan olika branscher också, vilket får en betydelse i kommunikationen inom organisationen. Att ha en specifik branscherfarenhet kan därför vara till fördel för att kunna hantera sådana typer av situationer. En förståelse och erfarenhet för den branschspecifika kulturella aspekten kommer underlätta det löpande arbetet och i hög grad bidra till att proaktivt undvika problemfyllda situationer som annars lätt kan uppstå.

  Vi arbetar i huvudsak med Stockholm med omnejd (Uppsala & Södertälje) som marknad vad gäller att erbjuda Redovisningschefer vid rekryteringsbehov, men vi har vid enstaka tillfällen gjort tillsättningar även i andra storstadsregioner såsom Malmö och Göteborg. Vårt breda nätverk av Redovisningschefer finns dock i Stockholm och det är där vi är som starkast.

  Lönebilden vad gäller en Redovisningschef beror i stor utsträckning på önskemål i form av grad av erfarenhet och kompetens, men generellt har en längre period av hög efterfrågan i kombination med lågt utbud lett till högre lönenivåer och därigenom en något upptrissad prisnivå. Att sätta en specifik prisnivå i siffror är dock svårt att göra, då det beror på vad för specifik typ av kandidatprofil som efterfrågas. Faktorer som utbildning, branscherfarenheter, samt grad av ansvar och kompetens påverkar detta. Vi har mycket god statistik för ett större antal tillsättningar och bollar gärna detta vid förfrågan från kunder och kandidater.

  Vi är inte ensamma med att arbeta med tillsättning av Redovisningschefer och det råder en god konkurrens med ett flertal duktiga rekryteringsbolag med samma inriktning. En stor och uppskattad aktör är exempelvis Meritmind, men det finns även nischade headhunters i likhet med oss, såsom Gazella, som har vuxit snabbt senaste åren. Det kan utan tvekan konstateras att det råder goda valmöjligheter för bolag som är i behov av duktiga Redovisningschefer och att den fina konkurrenssituationen får oss att arbeta ännu hårdare för att bibehålla vår höga kvalité i det arbetet vi lägger ner.