Rekrytering Ekonomichef

Vindex arbetar med att rekrytera Ekonomichefer och gör löpande tillsättningar på alla typer av bolag. Varje dag intervjuar vi flertalet Ekonomichefer för diverse tjänster och tar fram de bästa kandidaterna med olika typer av bakgrund. Vi har på så sätt blivit specialister på att tillsätta Ekonomichefer och byggt upp ett stort nätverk av sådana profiler. De rekryterare som ansvarar för just tillsättningar av Ekonomichefer har själva arbetat som Ekonomichefer eller i liknande roller, samt att de har gedigen erfarenhet av den typen av rekryteringar. Vi strävar efter att hitta rätt kandidater till rätt arbetsplats med hänsyn till de olika nyanserna av krav och förutsättningar.

Vindex arbetar med att rekrytera Ekonomichefer och gör löpande tillsättningar på alla typer av bolag. Varje dag intervjuar vi flertalet Ekonomichefer för diverse tjänster och tar fram de bästa kandidaterna med olika typer av bakgrund. Vi har på så sätt blivit specialister på att tillsätta Ekonomichefer och byggt upp ett stort nätverk av sådana profiler.

  Vindex verksamhetsidé utgörs av att tillsätta kandidater inom ekonomifunktionen. Att vi har valt att specialisera oss på just ekonomer är en medveten inriktning och har hittills varit mycket framgångsrikt. Vi är stolta och tacksamma för möjligheten att få tillsätta chefer, i vårt fall Ekonomichefer och CFO:er, och ser detta som lite extra prestigefyllt. En sådan förfrågan från kund hanterar vi alltid med stor beslutsamhet och entusiasm. Tack vare att vi dagligen intervjuar Ekonomichefsprofiler har vi en stark kompetens i tillsättning av dessa vid rekryteringsbehov.

  Några viktiga framgångsfaktorer vi värderar högt är bland annat att kandidaterna ska vara: framåt, positiva, engagerade och intresserade av andra personer. Vi tittar även på hur tjänsten ser ut och är det ett större och mer komplext bolag krävs det en stark ledarskapsvana av Ekonomichefen. Det är också viktigt att ha goda kunskaper inom både controlling och redovisning för att kunna säkerställa kvaliteten på det operativa arbetet och stötta i komplicerade frågeställningar. Dessutom tar vi alltid djupgående och detaljerade referenssamtal för att kunna bedöma tidigare prestationer och jämföra med aktuell roll.

  Vindex har mångårig erfarenhet av att tillsätta personer inom ekonomiavdelningen hos olika kunder. Det i kombination med en god förståelse för redovisning och ekonomi har varit framgångsfaktorer och vi arbetar hårt för att fortsätta våra starka relationer till våra kunder. Vi strävar efter att behålla vår goda position som en av de ledande rekryteringsbolagen när det kommer till att tillsätta Ekonomichefer.

  Hör gärna av dig till oss om du vill ha ett offertförslag eller har kompletterande frågor, Läs annars mer längre ner.

  Anledningen till varför ett rekryteringsbehov uppstår kan variera men vi ser tydligt att arbetsmarknaden är mycket mer rörlig idag och kandidater byter jobb oftare och i högre utsträckning än tidigare. Andra skäl kan vara en hög tillväxttakt som kräver mer personal till bolaget eller att någon går i pension. Det medför att verksamheter behöver lägga mycket resurser och tid på sina rekryteringsprocesser. Ibland har verksamheten inte heller rätt kompetens att utföra rekryteringsprocessen med hög kvalitet och säkerställa att den mest lämpade kandidaten får jobbet. Det kan i värsta fall leda till att man tvingas göra om hela anställningsprocessen. En erfaren oh kompetent rekryteringspartner kan i de lägena hjälpa till och undvika sådana scenarion. Vindex har gedigen erfarenhet av att hjälpa våra kunder när de har ett rekryteringsbehov och tack vare att vi är specialiserade inom tillsättning av Ekonomichefer är vi duktiga på matchning av kandidat och arbetsplats.

  De aspekter vi främst fokuserar på vid en rekryteringsprocess är självklart kompetens men även att man som person passar in i teamet. Där skiljer sig processen lite mellan rekrytering och konsulttillsättning. Vi tittar mer på kundens önskemål och hur arbetsmiljön är för att sedan kunna screena fram rätt person utifrån vad kunden behöver, både kompetensmässigt och personlighetsmässigt. I slutprocessen genomförs även en bakgrundskontroll på samtliga slutkandidater.

  Ibland kan även långsiktiga behov uppstå med kort varsel och därför är det viktigt för oss att vara proaktiva när det kommer till att intervjua våra kandidater. På så sätt kan vi snabbt hitta rätt person när ett resursbehov uppstår. Om det är en situation där behovet är så brådskande att kunden inte hinner vänta på uppsägningstid kan vi erbjuda en hyrköps-lösning. Då presenterar vi kandidater som är tillgängliga för start omgående och som kan tänka sig en fast tjänst hos kunden på längre sikt. Hyrrekrytering är en populär och uppskattad lösning för båda parter eftersom både kandidat och kund får testa på hur det fungerar att arbeta tillsammans och utifrån det fatta beslut om en eventuell fast anställning. Man kan i praktiken säga att provanställningen då ligger hos Vindex.

  I rollen som Ekonomichef har du främst ansvar för det strategiska arbetet och ofta ingår även helhetsansvar för både ekonomisk styrning och affärsutveckling. Rollen innebär vanligtvis ett nära samarbete med VD:n dit man rapporterar ekonomifunktionens arbete och ansvarar med hjälp av styrelsen för att effektivisera och ta fram nya processer och rutiner. Som ekonomichef är det även ofta förekommande att man arbetar med vissa controlling-relaterade uppgifter så som budget, analys, uppföljning samt att du har det yttersta ansvaret för den löpande redovisningen vilket även innefattar årsredovisning och bokslut.

  Rollen kräver dessutom starka ledaregenskaper då man har både indirekt och direkt personalansvar för de anställda på ekonomifunktionen. I ekonomifunktionen ingår både redovisning och controlling och ofta har man också ett lönesättande ansvar för de som titulerar sig som Head of Business Control och Redovisningschef.

  Rollen som Ekonomichef kan innehålla mer eller mindre operativt arbete och i synnerhet i mindre bolag brukar arbetet vara mer hands on. I de fall kan rollen nästintill jämföras med en Redovisningschef och ofta rapporterar man då till CFO.

  I en ekonomifunktion har själva redovisningsavdelningen en mycket viktig betydelse oavsett storlek på bolag. Ofta sitter det endast en person som ansvarar för hela bolagets ekonomi på små bolag, något man brukar kalla ekonomiansvarig. På mellanstora bolag finns det ofta en Ekonomichef med personalansvar för exempelvis Ekonomiassistenter, Redovisningsekonomer eller andra som arbetar på ekonomiavdelningen. På sådana bolag finns inget behov av Koncernredovisningsekonomer utan de finns på större bolag/i koncerner.

  I just större bolag koncerner är strukturen ofta mer tydlig vilket krävs eftersom det är fler anställda på ekonomifunktionen. Man delar gärna in exempelvis kund- och leverantörsreskontran så att de sköts separat och dessa grupper ansvarar då endast för hantering av kunder och leverantörer, t.ex. fakturering. Personer som arbetar inom dessa avdelningar har ofta titeln ekonomiassistent. Förutom dem hittar vi även Redovisningsekonomer som då hanterar den löpande redovisningen, där varje person antingen ansvarar för ett av bolagen i koncernen eller så har alla ett gemensamt ansvar för samtliga bolag.

  Ofta rapporterar redovisningsekonomerna och ekonomiassistenterna till en Redovisningschef vilken har helhetsansvaret ansvaret för redovisningsfunktionen. De rapporterar sedan till en CFO/ekonomichef som i större bolag främst arbetar strategiskt.

  Är det en koncern det gäller så behövs redovisare som kan hantera både dotterbolagens redovisning men även kunna summera respektive dotterbolags resultat till en enda enhet. Det kallas koncernredovisningsekonom. Utöver dessa roller hittar vi också Business Controllers som ofta arbetar nära redovisningsfunktionen. Är det ett mindre bolag där det endast finns en Business Controller ingår den ofta i redovisningsavdelningen och rapporterar även den till Ekonomichefen eller Redovisningschefen. Större bolag har dock behov av fler Controllers och då har de en egen funktion som ligger under Head of Business Control, chefen för avdelningen. Business Controllers arbetar i gränslandet mellan det kommersiella och redovisningen och även Head of Business Control rapporterar, likt redovisningschefen, till CFO:n/Ekonomichefen.

  Ju större och mer komplext ett bolag är krävs det gedigen ledarskapserfarenhet av Ekonomichefen, men också goda operativa kunskaper inom controlling såväl som redovisning. Är verksamheten och dess redovisning av mycket komplex karaktär är det dessutom viktigt att Ekonomichefen har en mycket god siffervana och numerisk förmåga.

  Viktiga aspekter:

  Tydliga ledarkvaliteter: Den kanske viktigaste uppgiften som Ekonomichef handlar om att leda gruppen. Det innebär att säkerställa en jämn fördelning av arbetet och tillhandahålla så bra förutsättningar som möjligt att kunna prestera väl. Det går även hand i hand med att se varje medarbetares behov och kunna tillgodose dessa. Något som kräver empati, förståelse och en god förmåga att kunna läsa av människor som Ekonomichef.

  Strategiska arbetsuppgifter: Som Ekonomichef har du till stor del ansvaret för de strategiska uppgifterna vilket medför att rollen kräver lång erfarenhet av sådant arbete i tidigare tjänster. För att själv kunna fokusera på den strategiska biten krävs det också att man som Ekonomichef kan delegera uppgifter av mer operativ karaktär.

  Att ha en bredd i sina systemerfarenheter upplevs som något positivt av våra kunder rent generellt. På Vindex lägger vi därför ner mycket tid på att få fram rätt person som gärna har erfarenhet av det specifika systemet. Många av de kandidater vi intervjuar har erfarenhet av stora konsolideringssystem, t.ex. Aaro, Cognos (Cognos Controller), Hyperion (HFM) samt Ocra. Det är även vanligt att de flesta har arbetat i större ERP-system som Agresso, Visma, Navision och SAP. En sådan bred systemerfarenhet gör det lättare att snabbt komma in i en ny roll som Ekonomichef vilket i sin tur leder till en större trovärdighet bland medarbetarna.

  Branscherfarenhet

  Att ha erfarenhet av den aktuella branschen kan ibland vara avgörande för att kunna leverera med gott resultat. Olika branscher skiljer sig i komplexitet och där spelar även vilken typ av bolag det är en stor roll. Exempelvis skiljer sig regelverk och rapportering beroende på om det är ett stort internationellt bolag gentemot ett litet svenskt bolag.

  Olika branscher innebär också olika kulturer och det påverkar naturligtvis kommunikationen i bolaget. Där är det ofta positivt att ha branscherfarenhet och veta hur man ska hantera olika typer av situationer. Att ha förståelse för den branschaktuella kulturen är en fördel när det kommer till det dagliga arbetet och att kunna hantera problematiska situationer som kan uppstå.

  Vindex arbetar främst med Stockholm som marknad när det kommer till Ekonomichefer. Vi tillsätter även kandidater i Uppsala och Södertälje och till viss del i andra storstäder, t.ex. Göteborg och Malmö. Vårt stora nätverk av Ekonomichefer finns i Stockholm och därför är vi också starkast där.

  Hur lönebilden ser ut för en Ekonomichef beror till stor del på vilken kompetens och erfarenhet man besitter. Rent generellt har det länge varit en stor efterfrågan på Ekonomichefer och i kombination med ett lägre utbud har prisnivån trissats upp något. Det är svårt att säga en specifik lönenivå i siffror eftersom mycket beror på önskad profil. De faktorer som påverkar kan också vara branscherfarenet, utbildning, kompetens och grad av ansvar. Vi delar gärna med oss av vår goda statistik utifrån ett större antal tillsättningar vi gjort och agerar bollplank gentemot både kandidater och kunder.

  Vi är inte det enda rekryteringsbolaget som arbetar med tillsättningar av Ekonomichefer. Tack vare stark konkurrens på marknaden krävs det att vi arbetar hårt för att bibehålla hög kvalitet på vårt arbete. Vi har som mål att intervjua samtliga Stockholms Ekonomichefer, vilket gör att när behovet väl dyker upp har vi en mycket god bild av vilka som passar för rollen beroende på karaktär, krav på erfarenhet, lönenivå etc. Det faktum att vi är specialiserade på tillsättningar av Ekonomichefer har gett oss en mycket god och nyanserad förståelse för rollen och dess arbetsuppgifter, som i sin tur leder till träffsäkra rekryteringar.