Interim CFO (konsult)

Arbete med tillsättning av konsulter inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé och specialiseringen av just ekonomer är en medveten differentiering som hittills har varit ett framgångsrecept. Att få möjligheten att leverera chefer, dvs ekonomichefer och CFO:er är extra prestigefyllt för oss och vi tar oss ann dessa förfrågningar från kunderna med största möjliga entusiasm och beslutsamhet. Vår kompetens är som allra starkast vad gäller tillsättningar av interimskonsulter på chefspositioner inom ekonomifunktionen, mycket tack vare ett initierat och målmedvetet dagligt arbete med att intervjua dessa typer av profiler.

Arbete med tillsättning av konsulter inom ekonomifunktionen utgör hela Vindex verksamhetsidé och specialiseringen av just ekonomer är en medveten differentiering som hittills har varit ett framgångsrecept. Att få möjligheten att leverera chefer, dvs ekonomichefer och CFO:er är extra prestigefyllt för oss och vi tar oss ann dessa förfrågningar från kunderna med största möjliga entusiasm och beslutsamhet. Vår kompetens är som allra starkast vad gäller tillsättningar av interimskonsulter på chefspositioner inom ekonomifunktionen, mycket tack vare ett initierat och målmedvetet dagligt arbete med att intervjua dessa typer av profiler.

  Vi har ett par framgångsfaktorer som vi tittar extra på: att konsulterna är engagerade, positiva, framåtlutade och har ett intresse för andra människor. Därefter ser vi till tjänstens karaktär; för ett stort och komplext bolag bör en CFO ha god ledarskapsvana för att coacha både ekonomipersonal och verksamhet. Denne bör även ha många års erfarenhet inom både redovisning och controlling, både ”på golvet” och i ledarpositioner. Då själva verksamheten och ekonomiuppföljningen i ett stort bolag alltid är komplex i flera bemärkelser är det även viktigt att man som CFO har en hög spatial och numerisk förmåga för att snabbt kunna ta fram ekonomisk information. Vi har naturligtvis även djupa referenssamtal för att utvärdera tidigare insatser och ställa det här mot den roll som ska tillsättas.

  Vindex mångåriga erfarenhet av arbete med tillsättning av konsulter inom ekonomifunktionen till våra kunder i kombination med en grundad förförståelse för hur ekonomi och redovisning fungerar har hittills varit ett lyckat drag. Vi vill också framåt fortsätta vara en lika god partner för våra kunder och jobbar hårt för att bibehålla vår position som en av de ledande aktörerna vid konsulttillsättningar av CFO:er och ekonomichefer till våra kunder.

  Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor eller vill ha ett offertförslag. Läs annars gärna mer längre ner.

  Orsaken till att behov av en konsult uppstår på våra kunders ekonomiavdelningar uppstår varierar. En vanlig anledning kan vara en föräldraledighet där ordinarie person ska vara borta under en tidsbestämd period, alternativt en sjukskrivning som gör att personen är borta under en bestämd eller obestämd tid framöver och därmed behöver ersättas temporärt.

  Ett annat typ av scenario kan vara att det uppstår behov av stöttning kortsiktigt när en medarbetare säger upp sig och arbetet med att rekrytera in en ny person långsiktigt tar en viss tidsperiod i anspråk.

  I samtliga dessa fall kan Vindex tillhandahålla kompetenta CFO:er med god konsultvana som snabbt kan hoppa in och tillfälligt lösa det akuta resursbehovet. Genom vårt dagliga arbeta att intervjua och kvalitetssäkra personer verksamma som CFO kan vi se till att snabbt erbjuda en kvalitativ lösning på det temporära behovet som uppstått.

  I rollen som CFO är arbetet allt som oftast fokuserat på det strategiska arbetet och man innehar det yttersta ansvaret för bolaget/koncernens affärsutveckling och ekonomiska styrning. Man har rollen att rapportera ekonomifunktionens arbete till VD och styrelse och man arbetar med att utforma och utveckla arbetssätt, rutiner och riktlinjer. I detta strategiska arbetet innefattas uppgifter såsom: budgetering, uppföljning samt analyser, verksamhetsstyrning, affärsutveckling och ett ytterst övergripande ansvar för siffrorna i den löpande redovisning inkluderat bokslut och årsredovisningar.

  I rollen ingår också ett direkt och ett indirekt personalansvar för samtliga anställda personer i ekonomifunktionen, vilket ställer höga krav på goda ledarskapsegenskaper. Detta innebär ofta ett övergripande ansvar för både redovisningsfunktionen och controlling-funktionen och ett direkt personalansvar för redovisningschefen och Head of Business Control.

  Ekonomifunktionen och dess utformning

  Redovisningsavdelningen kan beskrivas som själva navet i ekonomiavdelningen och innehar en vital betydelse i små, mellanstora och stora bolag. På mindre bolag är det inte helt ovanligt att det är en ensam person som har hand om hela det ekonomiska ansvaret och denne person brukar i regel titulera sig ekonomiansvarig. På mindre mellanstora bolag är det vanligt med flera anställda på ekonomiavdelningen, bestående av en ekonomichef och en eller ett par anställda till som arbetar med titlar såsom ekonomiassistent eller redovisningsekonom. I dessa typer av mindre företag finns inga koncernredovisningsekonomer av naturliga skäl.

  På större bolag och i koncerner består i regel redovisningsavdelningen av många fler anställda och hela funktionen är uppbyggd på ett mer boxat vis. Exempelvis finns det ofta en uppdelning ner på detaljnivå vad gäller fakturering; att ha en leverantörsreskontragrupp och en kundreskontragrupp är vanligt förekommande. Dessa grupper hanterar enbart processen kring fakturering till leverantörer respektive kunder. Personerna som arbetar på dessa avdelningar benämns vanligtvis med titeln ekonomiassistent. Ett steg ovanför dessa funktioner hittar man ofta redovisningsekonomerna, som arbetar med den löpande bokföringen och redovisningen. I vissa fall sker en ansvarsfördelning på bolag, dvs. att varje redovisningsekonom har ett helhetsansvar för varje bolags redovisning, eller så arbetar man gemensamt och har en mer flytande ansvarsfördelning baserat på arbetsbörda.

  Rapportering sker vanligtvis till en redovisningschef, som har ett övergripande ansvar för hela redovisningsavdelningen. I de största bolagen finns ofta en redovisningschef som i sin tur rapporterar till en ekonomichef/CFO. På dessa bolag/koncerner innehar ekonomichefen/CFO:n en mer strategisk roll och arbetar i regel inte på någon operativ nivå överhuvudtaget.

  På koncernnivå hittar vi koncernredovisarna, som alltså arbetar med redovisningen av alla dotterbolag och summerar samman olika resultat till en enhet för koncernen.

  Vanligtvis ligger också Business Controller-funktionen under ekonomiavdelningen, vilket ofta innebär ett tätt samarbete med redovisningsavdelningen. På mindre och mellanstora bolag är det vanligt att det endast finns en person i rollen som Business Controller och att denne då arbetar tillsammans på redovisningsavdelningen och rapporterar till redovisningschefen eller ekonomichefen. På större bolag är det vanligt förekommande att det finns en egen Business Controller-funktion som ligger i gränslandet mellan redovisning och det kommersiella. Chefen för denna typ av funktion kallas Head of Business Control och det är till denne övriga Business Controllers rapporterar till. Head of Business Control rapporterar i sin tur till CFO.

  Egenskaper och kompetens

  För ett stort och komplext bolag bör en CFO ha god ledarskapsvana för att coacha både ekonomipersonal och verksamhet. Denne bör även ha många års erfarenhet inom både redovisning och controlling, både ”på golvet” och i ledarpositioner. Då själva verksamheten och ekonomiuppföljningen i ett stort bolag alltid är komplex i flera bemärkelser är det även viktigt att man som CFO har en hög spatial och numerisk förmåga för att snabbt kunna ta fram ekonomisk information.

  Viktiga perspektiv:

  Goda ledaregenskaper: I rollen som CFO handlar arbetet i mångt och mycket om att kunna leda medarbetarna och ge dem rätt förutsättningar att prestera så pass bra resultat som möjligt. I detta handlar det mycket om att tillgodose de olika behov som finns hos medarbetarna. För detta krävs en god känsla för att läsa av människor och att inneha en stor empatisk förmåga.

  Strategiskt arbete: I regel ligger arbetsuppgifterna på en mer strategisk nivå och detta medför krav på att dels erfarenhet av sådant typ av arbete sedan tidigare, men också en god förmåga att kunna delegera operativa uppgifter.

  Kompetens av olika ekonomi- och rapporteringssystem

  Breda systemerfarenheter ses generellt som positivt bland våra kunder. Därför är vi noga med att kalibrera fram rätt konsult med rätt erfarenhet. De flesta av våra konsulter har goda kunskaper i både stora konsolideringssystem såsom Aaro, Hyperion (HFM), Cognos (Cognos Controller) och Ocra, och i stora ERP-system såsom SAP, Agresso, Navision eller Visma. För att lättare och snabbare komma in i processerna i uppdraget som konsult i en CFO-roll är det till stor fördel med bred erfarenhet av olika ekonomi- och konsolideringssystem, för att kunna skapa en trovärdighet och legitimitet bland de anställda.

  Branscherfarenhet

  Branscherfarenhet kan i vissa situationer nästintill vara av vital betydelse. Detta gäller i synnerhet vid en konsulttillsättning med snabb uppstart. Olika typer av branscher och organisationer innebär helt klart olika grad av komplexitet. Vidare finns en stor skillnad i att ha arbetat i en större internationell organisation kontra ett mindre svenskt bolag, med vitt skilda uppfattningar och ibland skilda regelverk kring hur man tolkar och använder siffrorna som beslutsunderlag.

  Det finns i stor mån en kulturell skillnad mellan olika branscher också, vilket får en betydelse i kommunikationen inom organisationen. Att ha en specifik branscherfarenhet kan därför vara till fördel för att kunna hantera sådana typer av situationer. En förståelse och erfarenhet för den branschspecifika kulturella aspekten kommer underlätta det löpande arbetet och i hög grad bidra till att proaktivt undvika problemfyllda situationer som annars lätt kan uppstå.

  Vi arbetar i huvudsak med Stockholm med omnejd (Uppsala & Södertälje) som marknad vad gäller att erbjuda CFO-konsulter, men vi har vid enstaka tillfällen gjort tillsättningar även i andra storstadsregioner såsom Malmö och Göteborg. Vårt breda nätverk av CFO:er finns dock i Stockholm och det är där vi är som starkast.

  Prisbilden vad gäller en CFO beror i stor utsträckning på önskemål i form av grad av erfarenhet och kompetens, men generellt har en längre period av hög efterfrågan i kombination med lågt utbud lett till högre lönenivåer och därigenom en något upptrissad prisnivå. Att sätta en specifik prisnivå i siffror är dock svårt att göra, då det varierar beror på vad för specifik typ av konsultprofil som efterfrågas. Faktorer som utbildning, branscherfarenheter, samt grad av ansvar och kompetens påverkar detta. Vi har mycket god statistik för ett större antal tillsättningar och bollar gärna detta vid förfrågan från kunder och kandidater.

  Vi är inte ensamma med att arbeta med tillsättning av CFO:er och det råder en god konkurrens med ett flertal duktiga rekryteringsfirmor med samma inriktning. En stor och uppskattad aktör är exempelvis Meritmind, men det finns även nischade konkurrenter i likhet med oss, såsom Gazella, som har vuxit snabbt senaste åren. Det kan utan tvekan konstateras att det råder goda valmöjligheter för bolag som är i behov av duktiga CFO:er och att den fina konkurrenssituationen får oss att arbeta ännu hårdare för att bibehålla vår höga kvalité i det arbetet vi lägger ner.