Interim Business Controller (konsult)

Tillsättningar av interimskonsulter inom Business Controling har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen Business Controllers som befinner sig på uppdrag och som innehar en fast tjänst, med ett utpräglat fokus på de som är intresserade av att byta arbetsplats inom en snar framtid.

Tillsättningar av interimskonsulter inom Business Controling har sedan starten varit en grundpelare i Vindex verksamhet. Vi intervjuar dagligen Business Controllers som befinner sig på uppdrag och som innehar en fast tjänst, med ett utpräglat fokus på de som är intresserade av att byta arbetsplats inom en snar framtid.

  Genom vårt dagliga arbete med att intervjua och kvalitetssäkra personer verksamma inom Business Controlling kan vi se till att snabbt hitta och erbjuda en kvalitativ lösning för det temporära behovet som uppstått. Excel är ett mycket viktigt verktyg för en Business Controller och för att säkerställa att den kunskapen är hög får samtliga kandidater genomföra ett Excel-test i samband med intervju. Vi är väl medvetna om att behov ofta uppstår med mycket kort varsel och vi arbetar därför proaktivt med att intervjua så att vi är redo att lösa ett resursbehov redan när det uppstår. Tack vare våra effektiva processer kan vi erbjuda olika typer av bemanningslösningar för Business Controllers på ett snabbt och träffsäkert sätt.

  Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor eller vill ha ett offertförslag. Läs annars gärna mer längre ner.

  Att ett behov uppstår av en interim Business Controller varierar. Det kan vara en föräldraledighet där ordinarie Business Controller ska vara borta under en tidsbestämd period alternativt en sjukskriving som gör att personen är borta under en bestämd eller obestämd tid framöver och det därmed finns en position som tillfälligt behöver fyllas. Andra typer av scenarion kan vara ett pågående projekt som kräver en extra resurs under en tidsbegränsad period, såsom exempelvis en systemimplementation av ett nytt rapporteringssystem, alternativt en resurs som kan stötta kortsiktigt när en medarbetare sagt upp sig och rekryteringsprocessen med att finna en långsiktig lösning tar en viss tidsperiod i anspråk.

  I samtliga dessa fall kan Vindex tillhandahålla kompetenta och tillgängliga Business Controllers som snabbt kan hoppa in och stötta verksamheten och se till att arbetet blir gjort, resursbortfallet till trots. Genom vårt dagliga arbeta att intervjua och kvalitetssäkra personer verksamma inom Business Controlling kan vi se till att snabbt hitta och erbjuda en kvalitativ lösning på det tillfälliga behovet som uppstått. Excel är ett oerhört verktyg för en Business Controller och för att säkerställa att den kunskapen är hög får samtliga kandidater genomföra ett Excel-test i samband med intervju. Vi är väl medvetna om att behov i regel uppstår med mycket kort varsel och vi arbetar därför proaktivt med att intervjua så att vi är redo att tillhandahålla en lösning på kort varsel.

  I rollen som Business Controller är huvuduppgiften att analysera och tolka företagets ekonomiska siffror och med detta som underlag agera stöd till ledningen vad gäller verksamhetsstyrningen och medverka till åtgärder som ökar organisationens interna effektivitet.

  Arbetsprocessen

  Controllerns huvudsakliga arbetsuppgifter är att analysera, följa upp resultat, bevaka lönsamheten, att se att effektiviteten internt maximeras samt att medverka i utveckling av bolaget genom att stötta ledningen med utgångspunkt i ovan beskriva punkter. Arbetsuppgifterna innehåller i regel budgetering, budgetuppföljning, rapporteringsarbete, upprätta prognoser, lönsamhetsuppföljningar, analyser samt utveckling av rutiner och processer. Controllern använder primärt finansiella data hämtade från bolagets redovisning, men minst lika viktigt är uppgifter från andra avdelningar för att kunna skapa och analysera relevanta nyckeltal. Detta innebär att kontaktytorna inom organisationen är många och det är av yttersta vikt att man innehar en god kommunikativ förmåga och är framåtlutad i sitt sätt att arbeta. Analysen av dessa uppgifter kräver goda systemkunskaper, främst i Excel, och en god analytisk förmåga. En viktig del av arbetsuppgifterna är sedan att förmedla resultatet av analyserna inom organisationen, till ledning och styrelse, och därigenom påverka att analyserna leder till förändring i önskad riktning. I detta ligger att vara ett bollplank till chefer och andra beslutsfattare gällande dessa typer av frågeställningen och rollen kräver därför en god pedagogisk förmåga.

  Bolagsstorlek

  Som Business Controller kan rollen se lite olika ut, beroende av ett antal variabler såsom organisationsstruktur, bransch, samt storlek. På mindre företag är det vanligt att man sitter ensam i rollen som Business Controller och rapporterar direkt till ledning och styrelse. En sådan roll förutsätter att stort individuellt ansvar och rollen blir bred. I större bolag är det vanligare att man arbetar tillsammans i team med andra Business Controllers och innehar en lite mer nischad roll. Exempelvis kanske man enbart fokuserar på kostnadssidan och analyserar dessa siffror, eller så fokuserar man enbart intäktssidan. Det kan också vara uppdelat på avdelningsnivå, dvs. att en Business Controller ansvarar en divisions verksamhet och att man där får ett helhetsansvar. På de största bolagen är det vanligast att det finns en controllerfunktion med ett stort antal Business Controllers, som leds av en Head of Business Control. Andra varianter av Business Controllers kan vara Project Controller, vilket innebär att man innehar ett controller-ansvar för varje projekt, eller en Cost Controller, som enbart fokuserar på att analysera kostnadssidan.

  Business Controller-funktionen och dess utformning

  Vanligtvis ligger Business Controller-funktionen under ekonomiavdelningen, vilket ofta innebär ett tätt samarbete med redovisningsavdelningen. På mindre och mellanstora bolag är det vanligt att det endast finns en person i rollen som Business Controller och att denne då arbetar tillsammans på redovisningsavdelningen och rapporterar till Redovisningschefen eller ekonomichefen. På större bolag är det vanligt förekommande att det finns en egen Business Controller-funktion som ligger i gränslandet mellan redovisning och det kommersiella. Chefen för denna typ av funktion kallas Head of Business Control och det är till denne alternativt till CFO som man då rapporterar, beroende på bolag.

  Egenskaper och kompetens

  I rollen som konsult är det viktigt att man är driven och engagerad som person samt att man har en gedigen erfarenhet som Business Controller. I tillägg till lägger vi stor vikt på följande tre perspektiv hos en Business Controller:

  Kommunikativ förmåga: Som controller behöver du kunna analysera så bra som möjligt, men det är minst lika viktigt att kunna kommunicera den praktiska innebörden av analysen. Ena gången kan det vara en resultatrapport som ska presenteras så att alla kan ta till sig det viktiga i budskapet, nästa gång kan det vara en diskussion kring nivå för kostnadsbudget som ska drivas av en controller. Kommunikationen kring allt arbete inom controlling gentemot resten av organisationen är avgörande.

  Kunskaper inom redovisning: En bra bas av förståelse för redovisningen är viktig för en controller. I en analys av resultat kan det vara viktigt att förstå projektredovisning av vinstavräkning, bokföring av semesterlöneskuld och skillnaden i balansräkning för finansiell eller operativ leasing.

  Excel och analys: Excel är ett viktigt verktyg för alla Business Controllers. Hur bra man hanterar det skiljer sig mer än man kan tro. Vi testar därför alla controllers gällande hantering av stora datamängder, formler, fingersättning och deras problemlösningsförmåga. Vi är med stor sannolikhet den organisation som har testat flest Business Controllers i Sverige. Baserat på den erfarenheten genomför vi även kurser för grupper med Business Controllers i Excel.

  Branscherfarenhet

  Branscherfarenhet kan i vissa situationer nästintill vara av vital betydelse. Detta gäller i synnerhet vid en konsulttillsättning med snabb uppstart. Olika typer av branscher och organisationer innebär helt klart olika grad av komplexitet. Exempelvis finns det utrymme för betydligt mer komplext analysarbete i ett stort telekombolag med mängder av olika mätbara komponenter, i relation till exempelvis ett mindre tjänstebolag med begränsat utbud. Vidare finns en stor skillnad i att ha arbetat i en större internationell organisation kontra ett mindre svenskt bolag, med vitt skilda uppfattningar och ibland skilda regelverk kring hur man tolkar och använder sifforna som beslutsunderlag. Det finns i stor mån en kulturell skillnad mellan olika branscher också, vilket får en betydelse i kommunikationen inom organisationen. Detta påverkar i högsta grad en Business Controller, som dagligen hanterar många kontaktytor inom organisation. Att ha en specifik branscherfarenhet kan därför vara till fördel för att kunna hantera sådana typer av situationer. En förståelse och erfarenhet för den branschspecifika kulturella aspekten kommer underlätta det löpande arbetet och i hög grad bidra till att proaktivt undvika problemfyllda situationer som annars lätt kan uppstå.

  Vi arbetar i huvudsak med Stockholm med omnejd (Uppsala & Södertälje) som marknad vad gäller att tillhandahålla Business Controllers tillgängliga nu, men vi har vid enstaka tillfällen gjort tillsättningar även i andra storstadsregioner såsom Göteborg och Malmö samt städer som Västerås och Borås. Vårt breda nätverk av interima Business Controller finns dock i Stockholm och det är där vi är som starkast, relativt sett.

  Pris per tim vad gäller Business Controller beror i stor utsträckning på önskemål i form av grad av erfarenhet och kompetens, men generellt har en längre period av hög efterfrågan i kombination med lågt utbud lett till högre lönenivåer och därigenom en något upptrissad prisnivå på samtliga typer av Business Controller, oavsett nivå av senioritet. Att sätta en specifik prisnivå i siffror är dock svårt att göra, då det varierar beror på vad för specifik typ av konsultprofil som efterfrågas. Faktorer som utbildning, branscherfarenheter, samt grad av ansvar och kompetens påverkar detta. Vi har mycket god statistik för ett större antal tillsättningar och bollar gärna detta vid förfrågan från kunder och kandidater.

  Vi är inte ensamma med att arbeta med tillsättning av Business Controller och det råder en god konkurrens med ett flertal duktiga rekryteringsfirmor med samma inriktning på Business Controllers. En stor och uppskattad aktör är exempelvis Meritmind, men det finns även nischade headhunters i likhet med oss, såsom Gazella, som har vuxit snabbt senaste åren. Det kan utan tvekan konstateras att det råder goda valmöjligheter för bolag som är i behov av duktiga interima Business Controllers och att den fina konkurrenssituationen får oss att arbeta ännu hårdare för att bibehålla vår höga kvalité i det arbetet vi lägger ner.