Rekrytering CFO

Vindex arbetar med att rekrytera CFO:er och har ständigt två till tre CFO-rekryteringsprocesser igång. Vi intervjuar varje dag ett flertal CFO:er för olika roller och screenar fram toppkandidater med olika slags erfarenheter. Med tiden har detta gett ett av de bästa nätverken bland CFO:er och vi har blivit specialister på CFO-rekryteringar. Rekryterare av CFO:er på Vindex har själva både erfarenhet som CFO eller närliggande roll på ekonomiavdelningen samt gedigen erfarenhet som rekryterare. Vi söker rätt personer till olika slags bolag med olika nyanser av förutsättningar och krav på kandidater.

Vindex arbetar med att rekrytera CFO:er och har ständigt två till tre CFO-rekryteringsprocesser igång. Vi intervjuar varje dag ett flertal CFO:er för olika roller och screenar fram toppkandidater med olika slags erfarenheter. Detta har gett oss ett av de bästa nätverken bland CFO:er och vi har blivit specialister på CFO-rekryteringar med olika nyanser av förutsättningar och behov.

Vindex CFO Rekrytering

  Vi har ett par framgångsfaktorer som vi tittar extra på: att kandidaterna är engagerade, positiva, framåtlutade och har ett intresse för andra människor. Därefter ser vi till tjänstens karaktär; för ett stort och komplext bolag bör en CFO ha god ledarskapsvana för att coacha både ekonomipersonal och verksamhet. Denne bör även ha många års erfarenhet inom både redovisning och controlling, både ”på golvet” och i ledarpositioner. Då själva verksamheten och ekonomiuppföljningen i ett stort bolag alltid är komplex i flera bemärkelser är det även viktigt att man som CFO har en hög spatial och numerisk förmåga för att snabbt kunna ta fram ekonomisk information. Vi har naturligtvis även djupa referenssamtal för att utvärdera tidigare insatser och ställa det här mot den roll som ska tillsättas.

  Vindex mångåriga erfarenhet av arbete med tillsättning av kandidater inom ekonomifunktionen till våra kunder i kombination med en grundad förförståelse för hur ekonomi och redovisning fungerar har hittills varit ett lyckat drag. Vi vill också framåt fortsätta vara en lika god partner för våra kunder och jobbar hårt för att bibehålla vår position som en av de ledande aktörerna vid rekryteringar av CFO:er till våra kunder.

  Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor eller vill ha ett offertförslag. Läs annars gärna mer längre ner.

  Uppkomsten till att rekryteringsbehov uppstår varierar givetvis, men en tydlig trend är mycket rörligare arbetsmarknad generellt sett – kandidater byter helt enkelt jobb allt oftare i mycket högre utsträckning. Andra anledningar kan bero på att personal går i pension eller att en hög tillväxttakt resulterar i ett behov av personal. Allt detta medför att organisationer i mycket högre utsträckning tvingas lägga tid och resurser på att upprätta rekryteringsprocesser – ett arbete som tar mycket tid och resurser i anspråk. Dessutom finns inte alltid den kompetens som krävs in house för att säkerställa kvalitén, dvs. förmågan att avgöra vilken kandidat som är bäst lämpad för tjänsten. I dessa lägen är risken stor att fel kandidat väljs och att man på sikt tvingas man göra om hela rekryteringsprocessen. Att ta hjälp av en extern rekryteringspartner med mångårig erfarenhet och kompetens inom just det området är ett beprövat sätt att kringgå detta – Vindex har mångårig erfarenhet av att hjälpa våra kunder när dessa behov uppstår och vår specialisering av CFO-profiler har varit till stor hjälp när det gäller att matcha rätt och hitta långsiktiga lösningar.

  Vid en rekryteringsprocess lägger vi stor vikt på rätt kompetens, samtidigt som att vi säkerställer att personen passar in i gruppen. Processen ser därmed lite annorlunda ut i jämförelse med hur processen ser ut vid konsulttillsättningar. Med utgångspunkt i vad kunden önskar och hur dess arbetsmiljö ser ut, screenar vi fram kandidater utifrån det specifika behovet och hittar rätt person med avseende på kompetens och personlighet. Processen är också annorlunda i det att samtliga slutkandidater testas både i personlighet och kompetens i syfte att kvalitetssäkra och på slutkandidater genomförs också en bakgrundskontroll.

  Vi är också medvetna om att även långsiktiga behov uppstår med mycket kort varsel och vi arbetar därför proaktivt med att intervjua så att vi är redo att lösa ett resursbehov redan när det uppstår. I vissa fall kan det vara så pass bråttom att få en person att man inte har tid att vänta på uppsägningstid och i dessa fall erbjuder vi en så kallad hyrköpslösning. Detta innebär att vi presenterar konsulter som är tillgängliga att starta omgående, men som kan tänka sig att på sikt bli anställda hos kunden. Hyrrekrytering är ett uppskattat upplägg bland både kunder och kandidater – båda parter får möjlighet att testa på hur det fungerar i det dagliga arbetet under en period och sedan därefter gemensamt ta ett beslut om fast anställning direkt hos kunden. I praktiken innebär detta att provanställningen ligger hos Vindex.

  I rollen som CFO är arbetet allt som oftast fokuserat på det strategiska arbetet och man innehar det yttersta ansvaret för bolaget/koncernens affärsutveckling och ekonomiska styrning. Man har rollen att rapportera ekonomifunktionens arbete till VD och styrelse och man arbetar med att utforma och utveckla arbetssätt, rutiner och riktlinjer. I detta strategiska arbetet innefattas uppgifter såsom: budgetering, uppföljning samt analyser, verksamhetsstyrning, affärsutveckling och ett ytterst övergripande ansvar för siffrorna i den löpande redovisning inkluderat bokslut och årsredovisningar.

  I rollen ingår också ett direkt och ett indirekt personalansvar för samtliga anställda personer i ekonomifunktionen, vilket ställer höga krav på goda ledarskapsegenskaper. Detta innebär ofta ett övergripande ansvar för både redovisningsfunktionen och controlling-funktionen och ett direkt personalansvar för redovisningschefen och Head of Business Control.

  Ekonomifunktionen och dess utformning

  Redovisningsavdelningen kan beskrivas som själva navet i ekonomiavdelningen och innehar en vital betydelse i små, mellanstora och stora bolag. På mindre bolag är det inte helt ovanligt att det är en ensam person som har hand om hela det ekonomiska ansvaret och denne person brukar i regel titulera sig ekonomiansvarig. På mindre mellanstora bolag är det vanligt med flera anställda på ekonomiavdelningen, bestående av en ekonomichef och en eller ett par anställda till som arbetar med titlar såsom ekonomiassistent eller redovisningsekonom. I dessa typer av företag finns inga koncernredovisningsekonomer av naturliga skäl.

  På större bolag och i koncerner består i regel redovisningsavdelningen av många fler anställda och hela funktionen är uppbyggd på ett mer boxat vis. Exempelvis finns det ofta en uppdelning ner på detaljnivå vad gäller fakturering; att ha en leverantörsreskontragrupp och en kundreskontragrupp är vanligt förekommande. Dessa grupper hanterar enbart processen kring fakturering till leverantörer respektive kunder. Personerna som arbetar på dessa avdelningar benämns vanligtvis med titeln ekonomiassistent. Ett steg ovanför dessa funktioner hittar man ofta redovisningsekonomerna, som arbetar med den löpande bokföringen och redovisningen. I vissa fall sker en ansvarsfördelning på bolag, dvs. att varje redovisningsekonom har ett helhetsansvar för varje bolags redovisning, eller så arbetar man gemensamt och har en mer flytande ansvarsfördelning baserat på arbetsbörda.

  Rapportering sker vanligtvis till en redovisningschef, som har ett övergripande ansvar för hela redovisningsavdelningen. I de största bolagen finns ofta en redovisningschef som i sin tur rapporterar till en ekonomichef/CFO. På dessa bolag/koncerner innehar ekonomichefen/CFO:n en mer strategisk roll och arbetar i regel inte på någon operativ nivå överhuvudtaget.

  På koncernnivå hittar vi koncernredovisarna, som alltså arbetar med redovisningen av alla dotterbolag och summerar samman olika resultat till en enhet för koncernen. Vanligtvis ligger också Business Controller-funktionen under ekonomiavdelningen, vilket ofta innebär ett tätt samarbete med redovisningsavdelningen. På mindre och mellanstora bolag är det vanligt att det endast finns en person i rollen som Business Controller och att denne då arbetar tillsammans på redovisningsavdelningen och rapporterar till redovisningschefen eller ekonomichefen. På större bolag är det vanligt förekommande att det finns en egen Business Controller-funktion som ligger i gränslandet mellan redovisning och det kommersiella. Chefen för denna typ av funktion kallas Head of Business Control och det är till denne övriga Business Controllers rapporterar till. Head of Business Control rapporterar i sin tur till CFO.

  Egenskaper och kompetens

  För ett stort och komplext bolag bör en CFO ha god ledarskapsvana för att coacha både ekonomipersonal och verksamhet. Denne bör även ha många års erfarenhet inom både redovisning och controlling, både ”på golvet” och i ledarpositioner. Då själva verksamheten och ekonomiuppföljningen i ett stort bolag alltid är komplex i flera bemärkelser är det även viktigt att man som CFO har en hög spatial och numerisk förmåga för att snabbt kunna ta fram ekonomisk information.

  Viktiga perspektiv:

  Goda ledaregenskaper: I rollen som CFO handlar arbetet i mångt och mycket om att kunna leda medarbetarna och ge dem rätt förutsättningar att prestera så pass bra resultat som möjligt. I detta handlar det mycket om att tillgodose de olika behov som finns hos medarbetarna. För detta krävs en god känsla för att läsa av människor och att inneha en stor empatisk förmåga.

  Strategiskt arbete: I regel ligger arbetsuppgifterna på en mer strategisk nivå och detta medför krav på att dels erfarenhet av sådant typ av arbete sedan tidigare, men också en god förmåga att kunna delegera operativa uppgifter.

  Kompetens i olika ekonomi- och rapporteringssystem

  Breda systemerfarenheter ses generellt som positivt bland våra kunder. Därför är vi noga med att kalibrera fram rätt konsult med rätt erfarenhet. De flesta av våra konsulter har goda kunskaper i både stora konsolideringssystem såsom Aaro, Hyperion (HFM), Cognos (Cognos Controller) och Ocra, och i stora ERP-system såsom SAP, Agresso, Navision eller Visma. För att lättare och snabbare komma in i processerna i uppdraget som konsult i en CFO-roll är det till stor fördel med bred erfarenhet av olika ekonomi- och konsolideringssystem, för att kunna skapa en trovärdighet och legitimitet bland de anställda.

  Erfarenhet av bransch

  Branscherfarenhet kan i vissa rekryteringsprocesser nästintill vara av fundamental betydelse – ibland är det ett krav att man innehar det för att ens vara påtänkt som kandidat för rollen. Olika typer av branscher och organisationer innebär helt klart olika grad av komplexitet. Vidare finns en stor skillnad i att ha arbetat i en större internationell organisation kontra ett mindre svenskt bolag, med vitt skilda uppfattningar och ibland skilda regelverk kring hur man tolkar och använder siffrorna som beslutsunderlag.

  Det finns i stor mån en kulturell skillnad mellan olika branscher också, vilket får en betydelse i kommunikationen inom organisationen. Att ha en specifik branscherfarenhet kan därför vara till fördel för att kunna hantera sådana typer av situationer. En förståelse och erfarenhet för den branschspecifika kulturella aspekten kommer underlätta det löpande arbetet och i hög grad bidra till att proaktivt undvika problemfyllda situationer som annars lätt kan uppstå.

  Vi arbetar i huvudsak med Stockholm med omnejd (Uppsala & Södertälje) som marknad vad gäller att erbjuda CFO-kandidater, men vi har vid enstaka tillfällen gjort tillsättningar även i andra storstadsregioner såsom Malmö och Göteborg. Vårt breda nätverk av CFO:er finns dock i Stockholm och det är där vi är som starkast.

  Lönebilden vad gäller en CFO beror i stor utsträckning på önskemål i form av grad av erfarenhet och kompetens, men generellt har en längre period av hög efterfrågan i kombination med lågt utbud lett till högre lönenivåer och därigenom en något upptrissad prisnivå. Att sätta en specifik prisnivå i siffror är dock svårt att göra, då det varierar beror på vad för specifik typ av konsultprofil som efterfrågas. Faktorer som utbildning, branscherfarenheter, samt grad av ansvar och kompetens påverkar detta. Vi har mycket god statistik för ett större antal tillsättningar och bollar gärna detta vid förfrågan från kunder och kandidater.

  Vi är inte ensamma med att arbeta med tillsättning av CFO:er och det råder en god konkurrens med ett flertal duktiga rekryteringsfirmor med samma inriktning. En stor och uppskattad aktör är exempelvis Meritmind, men det finns även nischade headhunters i likhet med oss, såsom Gazella, som har vuxit snabbt senaste åren. Det kan utan tvekan konstateras att det råder goda valmöjligheter för bolag som är i behov av duktiga CFO:er och att den fina konkurrenssituationen får oss att arbeta ännu hårdare för att bibehålla vår höga kvalité i det arbetet vi lägger ner.