Rekrytering Financial Controller

Vindex primära specialisering är området redovisning och det är inom detta område som vi i dagsläget och historiskt sett har hjälpt flest kunder vid rekryteringsbehov av Financial Controllers. Vår kompetens är alltså som allra starkast vad gäller tillsättningar av kandidater inom redovisning och Financial Controlling, mycket tack vare ett dagligt arbete med att intervjua personer inom yrkesverksamma inom detta område. Detta mångåriga och idoga arbete har givit oss en god kunskap om hur marknaden ser ut bland Stockholms redovisningsekonomer och Financial Controllers och igenom kontinuerlig kontakt med dessa personer har vi tillgång till en mycket uppdaterad och relevant databas som gör det möjligt för oss att snabbt matcha rätt och erbjuda en kvalitativ lösning på ett akut resursbehov.

Rekrytering Financial Controller

Just denna mångåriga erfarenhet av arbete med tillsättning av konsulter inom redovisning till våra kunder i kombination med en grundad förförståelse för hur en ekonomiavdelning fungerar har hittills varit ett framgångsrecept. Vi vill också framåt fortsätta vara en lika god partner för våra kunder och jobbar hårt för att bibehålla vår position som en av de ledande aktörerna vid rekryteringar av Financial Controllers.

Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor eller vill ha ett offertförslag. Läs annars gärna mer längre ner.

  Financial Controller för långsiktigt behov – rekrytering eller hyrrekrytering

  Ett behov av att anställa ny personal kan uppstå av flera anledningar. Marknaden är generellt sett mer rörlig nu än tidigare vilket betyder att fler byter jobb oftare och på så sätt uppstår tomma stolar som måste fyllas. Det kan också vara så simpelt som att bolaget växer snabbt och behöver ha in fler personer eller att någon går i pension. Till följd av fler rekryteringar behöver också företag lägga ner mer tid och resurser för att kunna genomföra de här rekryteringsprocesserna. För att undvika att lägga tid och resurser på tillsättningar som kanske inte är framgångsrika är det vanligt att ta hjälp av rekryteringsbolag. Tack vare att Vindex är specialister på tillsättningar av Financial Controllers och har många års erfarenhet av sådana typer av rekryteringar kan vi vara till stor hjälp när behoven uppstår ho svåra kunder. Vi hjälper till med att matcha ihop rätt kandidat och rätt arbetsplats på ett snabbt och precist sätt för en långsiktig lösning.

  Det är många komponenter vi tittar på vid en rekrytering. Förutom rätt kompentens är det viktigt att personen också passar in i teamet. Just den aspekten skiljer sig något från hur det ser ut vid processen för en konsulttillsättning. Vi utgår alltid från kundens önskemål och arbetsmiljön och screenar därefter fram passande kandidater som har både rätt kompetens och rätt personlighet. Vi genomför även en bakgrundskontroll på samtliga kandidater som är i slutprocess.

  Även om ett behov är långsiktigt är vi fullt medvetna om att det ändå kan uppstå med väldigt kort varsel. Därför är det viktigt för oss att vara proaktiva i vårt arbete när det kommer till intervjuer så att vi snabbt kan lösa behoven direkt när de uppstår. När man i vissa fall inte har tid och möjlighet att invänta uppsägningstid så erbjuder vi något som kallas hyrrekrytering. Det innebär att vi presenterar kandidater som är tillgängliga att börja omgående men som är öppna för en fast anställning på lång sikt. Både kunder och kandidater brukar uppskatta denna typen av upplägg eftersom de får möjlighet att arbeta tillsammans under en viss tidsperiod och kan därefter gemensamt fatta beslut kring en fast roll hos kunden. Alltså ligger provanställningen hos Vindex rent praktiskt.

  Rollsbeskrivning Financial Controllers

  Precis som en redovisningsekonom har Financial Controllers ansvaret för redovisningen av alla inbetalningar och utbetalningar samt andra aktiviteter av ekonomisk karaktär. De två rollerna är allmänt väldigt lika varandra gällande arbetsuppgifter, med största skillnaden att en Financial Controller-roll är lite mer analytisk.

  Redovisningsprocessen

  En Financial Controller arbetar huvudsakligen med löpande redovisning, in- och utbetalningar, upprättande av bokslut, moms- och skattedeklarationer, årsredovisningar, avstämningar och inkomstdeklarationer. Analys av avvikelser och resultat ingår ofta för att kunna rapportera och presentera slutsatserna till företagsledningen. För en Financial Controller förekommer ofta även månadsanalyser av resultatet och hur den finansiella situationen ser ut, kvalitetssäkra boksluten men också vara delaktig i förbättringar och utveckling av processer och rutiner.

  Man kan sammanfatta det som att arbetet för en Financial Controller innehåller en analytisk dimension i större utsträckning än för en redovisningsekonom. Ibland kan Financial Controllern även delta i budget-prognosarbetet och uppskatta intäkter och utgifter för en framtida period. Dock brukar oftast en Business Controller ansvara för sådana typer av arbetsuppgifter.

  Redovisningsavdelningen och dess utformning

  På alla typer av bolag har redovisningsavdelningen en mycket central del i ekonomiavdelningen, oavsett storlek. Ekonomiavdelningen kan dock se olika ut, exempelvis brukar det på mindre bolag bara finnas en person som är ansvarig för hela ekonomin, en så kallad ekonomiansvarig. Är bolaget av lite större storlek tillkommer ett par anställda, ofta redovisningsekonomer och ekonomiassistenter som rapporterar till en ekonomichef.

  På större bolag och i koncerner består i regel redovisningsavdelningen av många fler anställda och hela funktionen är uppbyggd på ett mer boxat vis. Exempelvis finns det ofta en uppdelning ner på detaljnivå vad gäller fakturering; att ha en leverantörsreskontragrupp och en kundreskontragrupp är vanligt förekommande. Dessa grupper hanterar enbart processen kring fakturering till leverantörer respektive kunder. Personerna som arbetar på dessa avdelningar benämns vanligtvis med titeln ekonomiassistent. Ett steg ovanför dessa funktioner hittar man ofta redovisningsekonomerna, som arbetar med den löpande bokföringen och redovisningen. I vissa fall sker en ansvarsfördelning på bolag, dvs. att varje redovisningsekonom har ett helhetsansvar för varje bolags redovisning, eller så arbetar man gemensamt och har en mer flytande ansvarsfördelning baserat på arbetsbörda. Rapportering sker i vanligtvis en redovisningschef alternativ en ekonomichef/CFO, som har ett övergripande ansvar för hela redovisningsavdelningen. I de största bolagen finns ofta en redovisningschef som i sin tur rapporterar till en ekonomichef/CFO. På dessa bolag/koncerner innehar ekonomichefen/CFO:n en mer strategisk roll och arbetar i regel inte på någon operativ nivå överhuvudtaget.

  Egenskaper och kompetens

  Som kompetent och duktig Financial Controller krävs noggrannhet, att man är ansvarsfull, välorganiserad och kan se helheten i hela redovisningsprocessen. En Financial Controller måste ha breda och djupa kunskaper i redovisning och rådande lagstiftning för att ledningen i organisationen ska få rätt information om den ekonomiska ställningen och därigenom fatta korrekta beslut i ekonomiska frågor. Man bör också ha en mycket god analytisk förmåga.

  Även kritiskt tänkande och handlingskraftighet är viktigt i vårt urval av rätt konsulter. Av denna anledning är våra konsulter ”doers”. Ett annat viktigt perspektiv är flexibilitet. Vi vet att behovet av en konsult kan uppstå plötsligt och att behovet kan variera under perioder. Våra konsulter är därför mycket förändringsbenägna och gillar att vara i miljöer där det händer saker. För oss är det självklart att konsulten har en gedigen erfarenhet av att arbeta med redovisning. Det är inte bara antalet år som vi lägger stor vikt vid, utan även personlighet och tidigare prestationer. Våra konsulter är med andra ord mycket självgående och kan snabbt sätta sig in i nya organisationer, samtidigt som de besitter spetskompetens inom redovisning.

  Kompetens av olika ekonomisystem

  Det förekommer många olika ekonomisystem bland företagen, oftast beroende på företagets storlek vilket system som används. Bland de mest vanliga och de som företagen efterfrågar kunskaper i är SAP, Agresso, Navision eller Visma. Raindance är också ett system där vissa förkunskaper ibland krävs eller efterfrågas. Det som skiljer de olika systemen åt är oftast systemets kapacitet, rapportsystem och hur det fungerar i allmänhet men ändamålet är samma. Förutom själva ekonomisystemen krävs också ofta goda kunskaper i Excel för att bearbeta och komplettera ekonomisystemets rådata. För att lättare och snabbare komma in i processerna och uppdraget som konsult i rollen som Financial Controller på ett företag är det till stor fördel med bred erfarenhet av olika ekonomisystem.

  Erfarenheter från olika branscher

  Branscherfarenhet kan i vissa situationer nästintill vara av fundamental betydelse för att kunna utföra ett gott jobb. Olika typer av branscher och organisationer innebär helt klart olika grad av komplexitet. Vidare finns en stor skillnad i att ha arbetat i en större internationell organisation kontra ett mindre svenskt bolag, med vitt skilda uppfattningar och ibland skilda regelverk kring hur man tolkar och använder sifforna som beslutsunderlag.

  Det finns i stor mån en kulturell skillnad mellan olika branscher också, vilket får en betydelse i kommunikationen inom organisationen. Att ha en specifik branscherfarenhet kan därför vara till fördel för att kunna hantera sådana typer av situationer. En förståelse och erfarenhet för den branschspecifika kulturella aspekten kommer underlätta det löpande arbetet och i hög grad bidra till att proaktivt undvika problemfyllda situationer som annars lätt kan uppstå.

  Financial Controllers i Stockholm

  Vi arbetar i huvudsak med Stockholm med omnejd (Uppsala & Södertälje) som marknad vad gäller att erbjuda tillgängliga Financial Controllers, men vi har vid enstaka tillfällen gjort tillsättningar även i andra storstadsregioner såsom Malmö och Göteborg. Vårt breda nätverk av Financial Controllers finns dock i Stockholm och det är där vi är som starkast, relativt sett.

  Lönenivå för redovisningsekonomer

  Prisbilden vad gäller Financial Controller beror i stor utsträckning på önskemål i form av grad av erfarenhet och kompetens, men generellt har en längre period av hög efterfrågan i kombination med lågt utbud lett till högre lönenivåer och därigenom en något upptrissad prisnivå på samtliga typer av roller inom redovisning, oavsett junior eller senior profil. Att sätta en specifik prisnivå i siffror är dock svårt att göra, då det varierar beror på vad för specifik typ av konsultprofil som efterfrågas. Faktorer som utbildning, branscherfarenheter, samt grad av ansvar och kompetens påverkar detta. Vi har mycket god statistik för ett större antal tillsättningar och bollar gärna detta vid förfrågan från kunder och kandidater.

  Rekryteringsfirmor som arbetar med tillsättning av konsulter inom Financial Controlling

  Vi är inte ensamma med att arbeta med tillsättning av Financial Controllers och det råder en god konkurrens med ett flertal duktiga headhunters med samma inriktning. En stor och uppskattad aktör är exempelvis Meritmind, men det finns även nischade konkurrenter i likhet med oss, såsom Gazella, som har vuxit snabbt senaste åren. Det kan utan tvekan konstateras att det råder goda valmöjligheter för bolag som är i behov av duktiga Financial Controllers och att den fina konkurrenssituationen får oss att arbeta ännu hårdare för att bibehålla vår höga kvalité i det arbetet vi lägger ner.