Interim Redovisningschef (konsult)

Arbete med tillsättning av konsulter inom redovisning utgör en stor del av Vindex verksamhetsidé och specialiseringen av just Redovisningsekonomer är en medveten differentiering som hittills har varit ett framgångsrecept. Att få möjligheten att leverera chefer, dvs Redovisningschefer är extra prestigefyllt för oss och vi tar oss ann dessa förfrågningar från kunderna med största möjliga entusiasm och beslutsamhet. Tack vare ett initierat och målmedvetet dagligt arbete med att intervjua dessa typer av profiler har vi hittills varit framgångsrika i det arbetet.

Arbete med tillsättning av konsulter inom redovisning utgör en stor del av Vindex verksamhetsidé och specialiseringen av just Redovisningsekonomer är en medveten differentiering som hittills har varit ett framgångsrecept. Att få möjligheten att leverera chefer, dvs Redovisningschefer är extra prestigefyllt för oss och vi tar oss ann dessa förfrågningar från kunderna med största möjliga entusiasm och beslutsamhet. Tack vare ett initierat och målmedvetet dagligt arbete med att intervjua dessa typer av profiler har vi hittills varit framgångsrika i det arbetet.

CFO Recruiters

  Egenskaper vi ser är viktiga är att konsulten är ansvarstagande, arbetar bra i grupp, driven, engagerad, har ett starkt kvalitetstänk och har ett positivt coachande arbetssätt. En Redovisningschef behöver dessutom ha en god insikt i redovisningen och rapporteringen för bolaget parallellt som denne behöver vara insatt i aktuella regler i sitt område. Vi har naturligtvis även djupa referenssamtal för att utvärdera tidigare insatser och ställa det här mot den roll som ska tillsättas.

  Vindex mångåriga erfarenhet av arbete med tillsättning av interima Redovisningschefer till våra kunder i kombination med en grundad förförståelse för hur ekonomi och redovisning fungerar har hittills varit en lyckad kombination. Vi vill också framåt fortsätta vara en lika god partner för våra kunder och jobbar hårt för att bibehålla vår position som en av de ledande aktörerna vid tillsättningar av interima Redovisningschefer till våra kunder.

  Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor eller vill ha ett offertförslag. Läs annars gärna mer längre ner.

  Orsaken till att behov av en konsult uppstår på våra kunders ekonomiavdelningar uppstår varierar. En vanlig anledning kan vara en föräldraledighet där ordinarie person ska vara borta under en tidsbestämd period, alternativt en sjukskrivning som gör att personen är borta under en bestämd eller obestämd tid framöver och därmed behöver ersättas temporärt.

  Ett annat typ av scenario kan vara att det uppstår behov av stöttning kortsiktigt när en medarbetare säger upp sig och arbetet med att rekrytera in en ny person långsiktigt tar en viss tidsperiod i anspråk.

  I samtliga dessa fall kan Vindex tillhandahålla kompetenta interima Redovisningschefer med god konsultvana som snabbt kan hoppa in och tillfälligt lösa det akuta resursbehovet. Genom vårt dagliga arbeta att intervjua och kvalitetssäkra personer verksamma i personalledande roller inom redovisning kan vi se till att snabbt erbjuda en kvalitativ lösning på det temporära behovet som uppstått.

  I rollen som Redovisningschef innehar man det yttersta ansvaret för redovisningsavdelningen och dess medarbetare under sig. Det ligger alltså i Redovisningschefens händer att redovisningen fungerar som den ska och att medarbetarna levererar resultat utifrån kravbild och arbetsbeskrivning. I detta arbete ligger att säkerställa att alla bokslut och årsredovisningar upprättas på korrekt vis och att det löpande arbetet fortlöper enligt uppsatta regler och processer. Man rapporterar i regel till CFO alternativt ekonomichef.

  Graden av operativt arbete samvarierar ofta med bolagsstorlek – på en mindre redovisningsavdelning är det naturligt att även Redovisningschefen arbetar operativt med den löpande redovisningen och kanske på egen hand upprättar årsbokslut och årsredovisningar. På större bolag brukar i regel den operativa delen försvinna allt mer och ersättas av mer strategiskt arbete och management i form av att stötta sina medarbetare och se till att de får rätt förutsättningar att leverera på toppen av sin förmåga.

  Ekonomifunktionen och dess utformning

  Redovisningsavdelningen kan beskrivas som själva navet i ekonomiavdelningen och innehar en vital betydelse i små, mellanstora och stora bolag. På mindre bolag är det inte helt ovanligt att det är en ensam person som har hand om hela det ekonomiska ansvaret och denne person brukar i regel titulera sig ekonomiansvarig. På mindre mellanstora bolag är det vanligt med flera anställda på ekonomiavdelningen, bestående av en ekonomichef och en eller ett par anställda till som arbetar med titlar såsom Ekonomiassistent eller Redovisningsekonom. I dessa typer av företag finns inga Koncernredovisningsekonomer av naturliga skäl.

  På större bolag och i koncerner består i regel redovisningsavdelningen av många fler anställda och hela funktionen är uppbyggd på ett mer boxat vis. Exempelvis finns det ofta en uppdelning ner på detaljnivå vad gäller fakturering; att ha en leverantörsreskontragrupp och en kundreskontragrupp är vanligt förekommande. Dessa grupper hanterar enbart processen kring fakturering till leverantörer respektive kunder. Personerna som arbetar på dessa avdelningar benämns vanligtvis med titeln Ekonomiassistent. Ett steg ovanför dessa funktioner hittar man ofta Redovisningsekonomerna, som arbetar med den löpande bokföringen och redovisningen. I vissa fall sker en ansvarsfördelning på bolag, dvs. att varje Redovisningsekonom har ett helhetsansvar för varje bolags redovisning, eller så arbetar man gemensamt och har en mer flytande ansvarsfördelning baserat på arbetsbörda.

  Rapportering sker vanligtvis till en Redovisningschef, som har ett övergripande ansvar för hela redovisningsavdelningen. I de största bolagen finns ofta en Redovisningschef som i sin tur rapporterar till en Ekonomichef/CFO. På dessa bolag/koncerner innehar Ekonomichefen/CFO:n en mer strategisk roll och arbetar i regel inte på någon operativ nivå överhuvudtaget.

  På koncernnivå hittar vi koncernredovisarna, som alltså arbetar med redovisningen av alla dotterbolag och summerar samman olika resultat till en enhet för koncernen.

  Egenskaper och kompetens

  Vad gäller kompetensen är en Redovisningschef i regel helt självgående i redovisningens alla processer, ax till limpa, och har en god analytisk förmåga. Man är med andra ord självständig i bokslutsarbetet och i upprättandet av årsredovisningar. Vidare är man trygg i beslutsfattande positioner, klarar av att prioritera samt är duktig på att delegera arbetsuppgifter vid behov. Man bör även ha gedigen och mångårig erfarenhet av arbete i liknande roller.

  Viktigt perspektiv:

  Goda ledaregenskaper: I rollen som Redovisningschef handlar arbetet i mångt och mycket om att kunna leda medarbetarna och ge dem rätt förutsättningar att prestera så pass bra resultat som möjligt. I detta handlar det mycket om att tillgodose de olika behov som finns hos medarbetarna. För detta krävs en god känsla för att läsa av människor och att inneha en stor empatisk förmåga.

  Kompetens av olika ekonomi- och rapporteringssystem

  Breda systemerfarenheter ses generellt som positivt bland våra kunder. Därför är vi noga med att kalibrera fram rätt konsult med rätt erfarenhet. De flesta av våra konsulter har goda kunskaper i stora ERP-system såsom SAP, Agresso, Navision eller Visma. För att lättare och snabbare komma in i processerna i uppdraget som konsult i rollen som Redovisningschef är det till stor fördel med bred erfarenhet av olika ekonomi- och konsolideringssystem, för att kunna skapa en trovärdighet och legitimitet bland de anställda.

  Branscherfarenhet

  Branscherfarenhet kan i vissa situationer nästintill vara av vital betydelse. Detta gäller i synnerhet vid en konsulttillsättning med snabb uppstart. Olika typer av branscher och organisationer innebär helt klart olika grad av komplexitet. Vidare finns en stor skillnad i att ha arbetat i en större internationell organisation kontra ett mindre svenskt bolag, med vitt skilda uppfattningar och ibland skilda regelverk kring hur man tolkar och använder sifforna som beslutsunderlag.

  Det finns i stor mån en kulturell skillnad mellan olika branscher också, vilket får en betydelse i kommunikationen inom organisationen. Att ha en specifik branscherfarenhet kan därför vara till fördel för att kunna hantera sådana typer av situationer. En förståelse och erfarenhet för den branschspecifika kulturella aspekten kommer underlätta det löpande arbetet och i hög grad bidra till att proaktivt undvika problemfyllda situationer som annars lätt kan uppstå.

  Vi arbetar i huvudsak med Stockholm med omnejd (Uppsala & Södertälje) som marknad vad gäller att erbjuda interima Redovisningschefer, men vi har vid enstaka tillfällen gjort tillsättningar även i andra storstadsregioner såsom Malmö och Göteborg. Vårt breda nätverk av Redovisningschefer finns dock i Stockholm och det är där vi är som starkast.

  Pris per timme vad gäller en Redovisningschef beror i stor utsträckning på önskemål i form av grad av erfarenhet och kompetens, men generellt har en längre period av hög efterfrågan i kombination med lågt utbud lett till högre lönenivåer och därigenom en något upptrissad prisnivå. Att sätta en specifik prisnivå i siffror är dock svårt att göra, då det beror på vad för specifik typ av konsultprofil som efterfrågas. Faktorer som utbildning, branscherfarenheter, samt grad av ansvar och kompetens påverkar detta. Vi har mycket god statistik för ett större antal tillsättningar och bollar gärna detta vid förfrågan från kunder och kandidater.

  Vi är inte ensamma med att arbeta med tillsättning av interima Redovisningschefer och det råder en god konkurrens med ett flertal duktiga rekryteringsbolag med samma inriktning. En stor och uppskattad aktör är exempelvis Meritmind, men det finns även nischade headhunters i likhet med oss, såsom Gazella, som har vuxit snabbt senaste åren. Det kan utan tvekan konstateras att det råder goda valmöjligheter för bolag som är i behov av duktiga konsulter till rollen som Redovisningschef och att den fina konkurrenssituationen får oss att arbeta ännu hårdare för att bibehålla vår höga kvalité i det arbetet vi lägger ner.