Rekrytering Head of Business Control

Business Control är ett område inom vilket Vindex har varit experter på sedan bolaget startades och är i allra högsta grad fortsatt ett fundamentalt affärsområde. Att få möjligheten att tillsätta personer till tjänsten som Head of Business Controlling är därför extra prestigefyllt och något som vi tar oss ann med största engagemang och entusiasm. Vi intervjuar på kontinuerlig basis Business Controllers med erfarenhet av personalansvar som befinner sig på uppdrag och som innehar en fast tjänst, med ett utpräglat fokus på de som är intresserade av att byta arbetsplats inom en snar framtid. Detta mångåriga och idoga arbete har givit oss en god kunskap kring vilka Head of Business Controllers som är verksamma på marknaden och genom kontinuerlig kontakt med dessa personer har vi tillgång till en mycket uppdaterad och relevant databas.

Business Control är ett område inom vilket Vindex har varit experter på sedan bolaget startades och är i allra högsta grad fortsatt ett fundamentalt affärsområde. Att få möjligheten att tillsätta personer till tjänsten som Head of Business Controlling är därför extra prestigefyllt och något som vi tar oss ann med största engagemang och entusiasm. Vi intervjuar på kontinuerlig basis Business Controllers med erfarenhet av personalansvar som befinner sig på uppdrag och som innehar en fast tjänst, med ett utpräglat fokus på de som är intresserade av att byta arbetsplats inom en snar framtid. Detta mångåriga och idoga arbete har givit oss en god kunskap kring vilka Head of Business Controllers som är verksamma på marknaden och genom kontinuerlig kontakt med dessa personer har vi tillgång till en mycket uppdaterad och relevant databas.

  Vindex mångåriga erfarenhet av att hjälpa kunder med behov av kompetent personal inom controlling-funktionen i kombination med en grundad förförståelse när det gäller att matcha rätt och hitta långsiktiga fungerande lösningar har visat sig vara ett framgångsrecept. Vi vill också framåt fortsätta vara en lika god partner för våra kunder och jobbar hårt för att bibehålla vår position som en av de ledande aktörerna vid rekrytering inom Business Control.

  Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor eller vill ha ett offertförslag. Läs annars gärna mer längre ner.

  Uppkomsten till att rekryteringsbehov uppstår varierar givetvis, men en tydlig trend är mycket rörligare arbetsmarknad generellt sett – kandidater byter helt enkelt jobb allt oftare i mycket högre utsträckning. Andra anledningar kan bero på att personal går i pension eller att en hög tillväxttakt resulterar i ett behov av personal. Allt detta medför att organisationer i mycket högre utsträckning tvingas lägga tid och resurser på att upprätta rekryteringsprocesser – ett arbete som tar mycket tid och resurser i anspråk. Dessutom finns inte alltid den kompetens som krävs in house för att säkerställa kvalitén, dvs. förmågan att avgöra vilken kandidat som är bäst lämpad för tjänsten. I dessa lägen är risken stor att fel kandidat väljs och att man på sikt tvingas man göra om hela rekryteringsprocessen. Att ta hjälp av en extern rekryteringspartner med mångårig erfarenhet och kompetens inom just det området är ett beprövat sätt att kringgå detta – Vindex har mångårig erfarenhet av att hjälpa våra kunder när dessa behov uppstår och vår specialisering inom Business Control har varit till stor hjälp när det gäller att matcha rätt och hitta långsiktiga lösningar.

  Vid en rekryteringsprocess lägger vi stor vikt på rätt kompetens, samtidigt som att vi säkerställer att personen passar in i gruppen. Processen ser därmed lite annorlunda ut i jämförelse med hur processen ser ut vid konsulttillsättningar. Med utgångspunkt i vad kunden önskar och hur dess arbetsmiljö ser ut, screenar vi fram kandidater utifrån det specifika behovet och hittar rätt person med avseende på kompetens och personlighet. Processen är också annorlunda i det att samtliga slutkandidater testas både i personlighet och kompetens i syfte att kvalitetssäkra och på slutkandidater genomförs också en bakgrundskontroll. Excel är ett mycket viktigt verktyg för en Head of Business Control och för att säkerställa att den kunskapen är hög får samtliga kandidater genomföra ett Excel-test i samband med intervju.

  Vi är också medvetna om att även långsiktiga behov uppstår med mycket kort varsel och vi arbetar därför proaktivt med att intervjua så att vi är redo att lösa ett resursbehov redan när det uppstår. I vissa fall kan det vara så pass bråttom att få en person att man inte har tid att vänta på uppsägningstid och i dessa fall erbjuder vi en så kallad hyrköpslösning. Detta innebär att vi presenterar konsulter som är tillgängliga att starta omgående, men som kan tänka sig att på sikt bli anställda hos kunden. Hyrrekrytering är ett uppskattat upplägg bland både kunder och kandidater – båda parter får möjlighet att testa på hur det fungerar i det dagliga arbetet under en period och sedan därefter gemensamt ta ett beslut om fast anställning direkt hos kunden. I praktiken innebär detta att provanställningen ligger hos Vindex.

  I rollen som Head of Business Controlling är huvuduppgiften att inneha ett övergripande ansvar för Business Controlling-funktionen och vara chef över de controllers som arbetar i funktionen. Hela funktionens roll är att analysera och tolka företagets ekonomiska siffror och med detta som underlag agera stöd till ledningen vad gäller verksamhetsstyrningen och medverka till åtgärder som ökar organisationens interna effektivitet. Det är därmed ett mer kommersiellt fokus snarare än finansiellt.

  Arbetsprocessen

  En Business Controllers huvudsakliga arbetsuppgifter är att analysera, följa upp resultat, bevaka lönsamheten, att se att effektiviteten internt maximeras samt att medverka i utveckling av bolaget genom att stötta ledningen med utgångspunkt i ovan beskriva punkter. I rollen som Head of Business Control är arbetet inte lika mycket hands on, utan man innehar en mer personalledande roll, i vilken man har ansvar att funktionen levererar resultat enligt uppsatta mål. Arbetsuppgifterna är därför av mer strategisk karaktär, även om den innehåller inslag av typiska arbetsuppgifter såsom budgetering, budgetuppföljning, rapporteringsarbete, upprätta prognoser, lönsamhetsuppföljningar, analyser samt utveckling av rutiner och processer.

  Controllern använder primärt finansiella data hämtade från bolagets redovisning, men minst lika viktigt är uppgifter från andra avdelningar för att kunna skapa och analysera relevanta nyckeltal. Detta innebär att kontaktytorna inom organisationen är många och det är av yttersta vikt att man innehar en god kommunikativ förmåga och är framåtlutad i sitt sätt att arbeta. Analysen av dessa uppgifter kräver goda systemkunskaper, främst i Excel, och en god analytisk förmåga. En viktig del av arbetsuppgifterna är sedan att förmedla resultatet av analyserna inom organisationen, till ledning och styrelse, och därigenom påverka att analyserna leder till förändring i önskad riktning. I rollen som Head of Business Control är det sistnämnda av ytterst viktig karaktär – man är ytterst ansvarig för att förmedla vidare essensen av analysarbetet till ledning och styrelse.

  Bolagsstorlek

  Själva tjänsten Head of Business Controlling existerar, av logiska skäl, enbart i bolag och koncerner som omsätter 1 miljard> och innehar 100+ anställda totalt. Rollen förutsätter ett personansvar om minst en Business Controller och detta hittar man inte i små- och mellanstora bolag. Givet detta innefattar rollen i de allra flesta fall internationella kontaktytor genom arbete i globala koncerner.

  Business Controller-funktionens utformning

  På större bolag som kräver en Head of Business Controlling finns en egen Business Controller-funktion som ligger i gränslandet mellan redovisning och det kommersiella. I denna arbetar ett antal Business Controllers i olika konstellationer beroende på koncern. I vissa fall innehar varje enskild Business Controller ansvar för ett eller flera affärsområden, medan det finns andra varianter där samtliga arbetar gemensamt utan tydligt definierade ansvarsområden. Gemensamt för samtliga olika upplägg är dock att Head of Business Controll innehar det övergripande och yttersta ansvaret för hela funktionen och dess arbete. Graden av operativt kontra strategiskt arbete varierar på en glidande skala, men i regel är tonvikten på det strategiska.

  Egenskaper och framgångsfaktorer

  I rollen som Business Controller är det viktigt att man är driven och engagerad som person. I tillägg till det brukar vi förenkla med att säga att vi söker tre övergripande perspektiv hos en Business Controller:

  Kommunikativ förmåga: Som Business Controller behöver du kunna analysera så bra som möjligt, men det är minst lika viktigt att kunna kommunicera den praktiska innebörden av analysen. Ena gången kan det vara en resultatrapport som ska presenteras så att alla kan ta till sig det viktiga i budskapet, nästa gång kan det vara en diskussion kring nivå för kostnadsbudget som ska drivas av en controller. Kommunikationen kring allt arbete inom controlling gentemot resten av organisationen är avgörande.

  Kunskaper inom redovisning: En bra bas av förståelse för redovisningen är viktig för en controller. I en analys av resultat kan det vara viktigt att förstå projektredovisning av vinstavräkning, bokföring av semesterlöneskuld och skillnaden i balansräkning för finansiell eller operativ leasing.

  Excel och analys: Excel är ett viktigt verktyg för alla Business Controllers. Hur bra man hanterar det skiljer sig mer än man kan tro. Vi testar därför alla controllers gällande hantering av stora datamängder, formler, fingersättning och deras problemlösningsförmåga. Vi är med stor sannolikhet den organisation som har testat flest Business Controllers i Sverige. Baserat på den erfarenheten genomför vi även kurser för grupper med Business Controllers i Excel.

  Allt ovan är viktiga egenskaper även hos en Head of Business Control, med vissa tillägg:

  Goda ledaregenskaper: I rollen som Head of Business Controlling handlar arbetet i mångt och mycket om att kunna leda medarbetarna och ge dem rätt förutsättningar att prestera så pass bra resultat som möjligt. I detta handlar det mycket om att tillgodose de olika behov som finns hos medarbetarna. För detta krävs en god känsla för att läsa av människor och att inneha en stor empatisk förmåga.

  Strategiskt arbete: I regel ligger arbetsuppgifterna på en mer strategisk nivå och detta medför krav på att dels erfarenhet av sådant typ av arbete sedan tidigare, men också en förmåga att kunna delegera operativa uppgifter som kan locka.

  Branscherfarenhet

  Branscherfarenhet kan i vissa situationer nästintill vara av vital betydelse. Olika typer av branscher och organisationer innebär helt klart olika grad av komplexitet. Exempelvis finns det utrymme för betydligt mer komplext analysarbete i ett stort telekombolag med mängder av olika mätbara komponenter, i relation till exempelvis ett mindre tjänstebolag med begränsat utbud. Vidare finns en stor skillnad i att ha arbetat i en större internationell organisation kontra ett mindre svenskt bolag, med vitt skilda uppfattningar och ibland skilda regelverk kring hur man tolkar och använder sifforna som beslutsunderlag.

  Det finns i stor mån en kulturell skillnad mellan olika branscher också, vilket får en betydelse i kommunikationen inom organisationen. En förståelse och erfarenhet för den branschspecifika kulturella aspekten kommer underlätta det löpande arbetet och i hög grad bidra till att proaktivt undvika problemfyllda situationer som annars lätt kan uppstå.

  Vindex arbetar i huvudsak med Stockholm med omnejd (Uppsala, Västerås &Södertälje) som område vad gäller att tillsätta kandidater till tjänsten som Head of Business Controll, men vi har vid enstaka tillfällen gjort tillsättningar även i andra storstadsregioner såsom Göteborg och Malmö. Vårt breda nätverk av kandidater är dock som störst i Stockholmsområdet och detta är vår primära marknad.

  Lönenivån vad gäller Head of Business Controlling beror i stor utsträckning på önskemål i form av grad av kompetens och erfarenhet, men generellt sett har en längre period av hög efterfrågan i kombination med lågt utbud lett till högre lönenivåer. Att specificera ett lönespann är dock svårt att göra, då det varierar mycket beror på vad för specifik typ av profil som efterfrågas. Faktorer som utbildning, branscherfarenheter, samt grad av ansvar och kompetens påverkar detta. Vi har mycket god statistik för ett större antal tillsättningar och bollar gärna detta vid förfrågan från kunder och kandidater.

  Vi är inte ensamma med att arbeta med tillsättningar av Business Controllers och det råder en god konkurrens med ett flertal duktiga rekryteringsfirmor med samma inriktning på Business Controllers. En stor och uppskattad aktör är exempelvis Meritmind, men det finns även nischade konkurrenter i likhet med oss, såsom Gazella, som har vuxit snabbt senaste åren. Det kan utan tvekan konstateras att det råder goda valmöjligheter för bolag som är i behov av kandidater inom Head of Business Control.