Rekrytering lönechef - Vindex AB

Rekrytering lönechef

Löneadministration är ett område inom vilket Vindex har vuxit kraftigt på under senaste åren och denna tillväxt vill vi fortsätta med. Att få möjligheten att tillsätta chefspersoner inom lön är därför extra prestigefyllt och något som vi tar oss ann med största engagemang och entusiasm. Vi intervjuar kontinuerligt lönechefer som befinner sig på uppdrag och som innehar en fast tjänst, med ett utpräglat fokus på de som är intresserade av att byta arbetsplats inom en snar framtid. Detta dagliga arbete har givit oss en god kunskap kring vilka lönechefer som är verksamma på marknaden och genom kontinuerlig kontakt med dessa personer har vi tillgång till en mycket uppdaterad och relevant databas.

Vindex goda resultat senaste åren av att hjälpa våra kunder med personalbehov inom lönefunktionen har i kombination med en grundad förförståelse när det gäller att matcha rätt och hitta långsiktiga fungerande lösningar har visat sig vara ett framgångsrecept. Vi vill också framåt fortsätta vara en lika god partner för våra kunder och jobbar hårt för att bibehålla vår position som en av de ledande aktörerna vid rekrytering av chefer inom löneadministation.

Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor eller vill ha ett offertförslag. Läs annars gärna mer längre ner.

Melina Nilsson

Rekryterare

+46 76 20 999 20


Redovisningsansvariga, lön, bank och försäkring
Melina Nilsson har tidigare arbetat inom den finansiella sektorn där hon bland annat har varit rådgivare på Handelsbanken. Utöver det har hon erfarenhet av arbete inom försäkrings- och fastighetsbranschen. Melina har studerat företagsekonomi på Högskolan i Gävle.

Lönechef för långsiktigt behov – rekrytering eller hyrrekrytering

Uppkomsten till att rekryteringsbehov uppstår varierar, men en tydlig trend är att en mycket rörligare arbetsmarknad generellt sett har lett till kandidater byter jobb i mycket högre utsträckning. Andra anledningar kan bero på att personal går i pension eller att en hög tillväxttakt resulterar i ett behov av personal. Allt detta medför att organisationer i mycket högre utsträckning tvingas lägga tid och resurser på att upprätta rekryteringsprocesser – ett arbete som tar mycket tid och resurser i anspråk. Dessutom finns inte alltid den kompetens som krävs in house för att säkerställa kvalitén, dvs. förmågan att avgöra vilken kandidat som är bäst lämpad för tjänsten. I dessa lägen är risken stor att fel kandidat väljs och att man på sikt tvingas man göra om hela rekryteringsprocessen. Att ta hjälp av en extern rekryteringspartner med mångårig erfarenhet och kompetens inom just det området är ett beprövat sätt att kringgå detta - Vindex har mångårig erfarenhet av att hjälpa våra kunder när dessa behov uppstår och vår specialisering inom löneadministration har varit till stor hjälp när det gäller att matcha rätt och hitta långsiktiga lösningar.

Vid en rekryteringsprocess lägger vi stor vikt på rätt kompetens, samtidigt som att vi säkerställer att personen passar in i gruppen. Processen ser därmed lite annorlunda ut i jämförelse med hur processen ser ut vid konsulttillsättningar. Med utgångspunkt i vad kunden önskar och hur dess arbetsmiljö ser ut, screenar vi fram kandidater utifrån det specifika behovet och hittar rätt person med avseende på kompetens och personlighet. Processen är också annorlunda i det att samtliga slutkandidater testas både i personlighet och kompetens i syfte att kvalitetssäkra och på slutkandidater genomförs också en bakgrundskontroll.

Vi är också medvetna om att även långsiktiga behov uppstår med mycket kort varsel och vi arbetar därför proaktivt med att intervjua så att vi är redo att lösa ett resursbehov redan när det uppstår. I vissa fall kan det vara så pass bråttom att få en person att man inte har tid att vänta på uppsägningstid och i dessa fall erbjuder vi en så kallad hyrköpslösning. Detta innebär att vi presenterar konsulter som är tillgängliga att starta omgående, men som kan tänka sig att på sikt bli anställda hos kunden. Hyrrekrytering är ett uppskattat upplägg bland både kunder och kandidater – båda parter får möjlighet att testa på hur det fungerar i det dagliga arbetet under en period och sedan därefter gemensamt ta ett beslut om fast anställning direkt hos kunden. I praktiken innebär detta att provanställningen ligger hos Vindex.

Arbetsbeskrivning lönechef

I rollen som löneadministratör är huvuduppgiften att se till att samtliga bolagets anställda får sina löner utbetalda. Detta innebär ett arbete med att administrera och arbeta med processen som ligger till grund att utbetalningar sker korrekt på kontinuerlig basis. I rollen som lönechef är arbetet inte lika mycket hands on, utan man innehar en mer personalledande roll, i vilken man har ansvar att funktionen hanterar sitt ansvar med löneutbetalningarna. Arbetsuppgifterna är därför av mer strategisk karaktär, även om den innehåller inslag av typiska arbetsuppgifter såsom arbete med löpande lönehantering, redovisning av skatter, avgifter och statistik, hantering av försäkringar, sjukfrånvaro och bonushantering. Likaledes hanterar man också administration gällande pensioner, friskvård och traktamente, men också utläggshantering och semesterfrågor. Ofta är man administratör för löne- och tidsrapporteringssystem och agerar löpande kontaktyta gentemot de anställda i frågor som rör all lönehantering. Dessutom innefattas kontakt och rapportering till externa parter såsom myndigheter.

Lönefunktionens utformning och bolagsstorlek

Vanligtvis ligger lönefunktionen under HR, vilket ofta innebär tillkommande arbetsuppgifter av HR-karaktär. Förutom rent lönemässiga frågor är det därför vanligt förekommande med uppgifter såsom rapportering av statistik och administration av arbetsgivarintyg, men också att agera support i frågor som rör HR och lön. Även om lönefunktionen ligger under HR är dock samarbetet och kommunikationen med ekonomiavdelning ofta mycket nära och tät.

Uppkomsten av en lönechef kräver att funktionen består utav minst två stycken löneadministratörer, vilka rapporterar till lönechefen. Lönechefer hittar vi egentligen bara därför i större bolag, där det arbetar löneadministratörer i plural. I dessa fall arbetar ofta tillsammans löneadministratörerna i team, eftersom arbetsbelastningen blir alltför för tung för en ensam person att bära. Även i dessa fall kan dock rollen se snarlik ut i jämförelse med förgående nämnda exempel – arbetsfördelningen inom teamet kan vara att man jämnt fördelar ut samtliga bolagets löner på teamets medlemmar och även här innehar ett helhetsansvar för hela löneprocessen för ett ex antal löner. I de allra största bolagen är det dock mer vanligt förekommande att man strukturerar upp löneprocessen i ett antal delprocesser, där varje löneadministratör specialiserar sig inom en viss nisch av löneprocessen och enbart arbetar med denna. Arbetet blir därför mer boxat i relation till en roll där man exempelvis är ensamt ansvarig för alla löner på ett litet bolag. Gemensamt för samtliga olika upplägg är dock att lönechefen innehar det övergripande och yttersta ansvaret för att löneteamet betalar ut lönerna korrekt och i tid. Graden av operativt kontra strategiskt arbete varierar på en glidande skala, men i regel är tonvikten på det strategiska.

Egenskaper och kompetens

Egenskaper som är vitala för en duktig löneadministratör är att man är noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Vidare har man en hög integritet, en god känsla för service och är flexibel och prestigelös i sitt sätt att agera. Vi tycker också det är viktigt att man som lönekonsult har andra kvaliteter förutom själva administrationen. Även kritiskt tänkande och handlingskraftighet är viktigt i vårt urval av rätt kandidater.

Ett annat viktigt perspektiv är flexibilitet. Vi vet att behovet av en konsult kan uppstå plötsligt och att behovet kan variera under perioder. Våra lönekonsulter är därför mycket förändringsbenägna och gillar att vara i miljöer där det händer saker. För oss är det självklart att konsulten har en gedigen erfarenhet av att arbeta med lön. Det är inte bara antalet år som vi lägger stor vikt vid, utan även personlighet och tidigare prestationer. Våra konsulter är mycket självgående och kan snabbt sätta sig in i nya organisationer, samtidigt som de besitter spetskompetens inom lön och system.

Detta ovan beskrivna egenskaper och kompetenser är givna även för en lönechef, men i tillägg till dessa hittar vi även andra fundamentala bitar:

Goda ledaregenskaper: I rollen som lönechef handlar arbetet i mångt och mycket om att kunna leda medarbetarna och ge dem rätt förutsättningar att prestera så pass bra resultat som möjligt. I detta handlar det mycket om att tillgodose de olika behov som finns hos medarbetarna. För detta krävs en god känsla för att läsa av människor och att inneha en stor empatisk förmåga.

Strategiskt arbete: I regel ligger arbetsuppgifterna på en mer strategisk nivå och detta medför krav på att dels erfarenhet av sådant typ av arbete sedan tidigare, men också en förmåga att kunna delegera operativa uppgifter.

System inom lön som ofta efterfrågas

Det finns en uppsjö av olika lönesystem som används av företagen, men de största och mest förekommande systemen är Agda, Hogia, Visma och Flex. Utöver dessa fyra finner vi även bland annat Crona Lön, Kontek, SPCS, Aditro & BL Administration. Varje system syftar givetvis till samma ändamål, men skiljer sig åt en aning i funktionalitet och utformning beroende på typ av bolag och organisation. Att ha en bred systemerfarenhet och en vana av att ha arbetat i flera av dessa ovan nämnda system är mycket positivt ur den aspekten att det underlättar processen att komma in i arbetet snabbt vid start av nytt uppdrag, vilket är fallet när det gäller de allra flesta av våra konsulter.

Branscherfarenhet

Även branscherfarenhet är en aspekt som ofta tas hänsyn till och arbetar till kandidatens fördel vid start av nytt jobb. Olika typer av branscher och organisationer innebär olika typer av löneutbetalningar. Inom bank och finans existerar exempelvis vissa typer av lönearter som inte alls finns hos ett FMCG-bolag och vice versa. Likaledes hittar vi samma tendens vid jämförelse av exempelvis vissa fastighetsbolag och försäkringsbolag. Dessutom finns det en kulturell skillnad branscherna emellan, vilket får en betydelse i kommunikationen med de anställda. Att ha en specifik branscherfarenhet är därför till stor fördel för att kunna hantera sådana typer av situationer och därför ser vi positivt på en bred sådan erfarenhet och betydelsen av att matcha rätt. En förförståelse och en erfarenhet för den branschspecifika kulturella aspekten kommer underlätta det löpande arbetet och i hög grad bidra till att undvika och parera situationer som i annat fall hade kunnat leda till problem.

Lönechefer i Stockholm

Vi arbetar huvudsakligen med Stockholm med omnejd (Uppsala & Södertälje) som marknad vad gäller att tillhandahålla lönechefer, men vi har vid enstaka tillfällen gjort tillsättningar även i andra storstadsregioner såsom Göteborg och Malmö samt städer som Västerås och Borås. Vårt breda nätverk av lönechefer finns dock i Stockholm och det är där vi är som starkast, relativt sett.

Lönenivåer gällande lönechefer

Prisbilden vad gäller lönechefer beror givetvis på önskemål i form av grad av kompetens och erfarenhet samt grad av ansvar, men generellt har en längre period av hög efterfrågan i kombination med lågt utbud lett till högre lönenivåer och därmed något upptrissad prisnivå på samtliga typer av lönekonsulter, framför allt gällande de personer erfarenhet av personalansvar. Att sätta en specifik prisnivå i siffror är dock svårt att göra, då det i mycket stor utsträckning beror på vad för specifik typ av konsultprofil som önskas. Faktorer som utbildningsbakgrund, branscherfarenheter, systemkompetens samt grad av ansvar och kompetens påverkar detta.

Rekryteringsfirmor som arbetar med tillsättning av chefer inom löneadministration

Vi är inte ensamma med att arbeta med tillsättning av lönechefer och det råder en god konkurrens med våra duktiga konkurrerande rekryteringsfirmor med samma inriktning på lönekonsulter. En stor och uppskattad aktör är exempelvis Wise, som länge varit den ledande rekryteringsbyrån inom lön. Även större rekryteringsbolag såsom Michael Page och Academic Work är starka inom detta område och lägg därtill ytterligare ett par nischade rekryteringsföretag inom ekonomi som har växt mycket inom löneområdet, så är det enkelt att konstatera att det råder goda valmöjligheter för bolag som är i behov av duktiga chefer inom lön och att den fina konkurrenssituationen får oss att arbeta ännu hårdare för att bibehålla vår höga kvalité i det arbetet vi lägger ner.
 

Rekrytering lönechef

Löneadministration är ett område inom vilket Vindex har vuxit kraftigt på under senaste åren och denna tillväxt vill vi fortsätta med. Att få möjligheten att tillsätta chefspersoner inom lön är därför extra prestigefyllt och något som vi tar oss ann med största engagemang och entusiasm. Vi intervjuar kontinuerligt lönechefer som befinner sig på uppdrag och som innehar en fast tjänst, med ett utpräglat fokus på de som är intresserade av att byta arbetsplats inom en snar framtid. Detta dagliga arbete har givit oss en god kunskap kring vilka lönechefer som är verksamma på marknaden och genom kontinuerlig kontakt med dessa personer har vi tillgång till en mycket uppdaterad och relevant databas.

Vindex goda resultat senaste åren av att hjälpa våra kunder med personalbehov inom lönefunktionen har i kombination med en grundad förförståelse när det gäller att matcha rätt och hitta långsiktiga fungerande lösningar har visat sig vara ett framgångsrecept. Vi vill också framåt fortsätta vara en lika god partner för våra kunder och jobbar hårt för att bibehålla vår position som en av de ledande aktörerna vid rekrytering av chefer inom löneadministation.

Hör gärna av dig till oss om du har kompletterande frågor eller vill ha ett offertförslag. Läs annars gärna mer längre ner.

KONTAKT